Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US, 55/14 i 87/18), u članu 355. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U uvodu presude obavezno se navode i jedinstveni matični broj građana stranke koja je fizičko lice, matični broj stranke koja je pravno lice, a ako je stranka Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, naznačava se i direktan korisnik budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, kao i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava. Za stranku koja je indirektni korisnik budžetskih sredstava navodi se jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji mu pripada, a ukoliko ga nema, navodi se njegov matični broj. Navedene podatke sud po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog organa."

Dosadašnji st. 3 - 6. postaju st. 4 - 7.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U dosadašnjoj praksi i primeni odredaba Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US, 55/14 i 87/18), uočena je potreba da se detaljnije propiše sadržaj odluka koje se donose u parničnom postupku radi lakšeg i efikasnijeg sprovođenja postupka njihovog izvršenja. Naime, Ministarstvo pravde je, prateći primenu u ovoj oblasti koju normativno uređuje, uočilo nedostatke koji direktno utiču na efikasnost sprovođenja postupka izvršenja, a ogledaju se u nepotpunim podacima koje odluke u parničnom postupku sadrže, a koje predstavljaju izvršne isprave i na osnovu kojih se pokreće izvršni postupak. Ovakvo zakonsko rešenje omogućava dostupnost svih relevantnih podataka i efikasnije sprovođenje izvršnog postupka u praksi. U skladu sa tim, predložena je dopuna člana 355. Zakona o parničnom postupku.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNOG REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu: Predlog zakona) menja se član 355. Zakona o parničnom postupku tako što se propisuje da se u uvodu presude obavezno navode i jedinstveni matični broj građana stranke koja je fizičko lice, matični broj stranke koja je pravno lice, a ako je stranka Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, naznačava se i direktan korisnik budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, kao i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava. Za stranku koja je indirektni korisnik budžetskih sredstava navodi se jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji mu pripada, a ukoliko ga nema, navodi se njegov matični broj. Navedene podatke sud po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog organa.

Članom 2. Predloga zakona određeno je njegovo stupanje na snagu.

PREGLED ODREDBE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU KOJA SE DOPUNjUJE

Član 355.

Pisano izrađena presuda mora da sadrži uvod, izreku i obrazloženje.

Uvod presude sadrži: naznačenje da se presuda izriče u ime naroda, naziv suda, ime i prezime predsednika i članova veća, odnosno sudije pojedinca, ime i prezime, prebivalište ili boravište, odnosno sedište stranaka, njihovih zastupnika i punomoćnika, vrednost predmeta spora, kratko označenje predmeta spora, dan zaključenja glavne rasprave, dan kad je presuda doneta i dan kada je presuda objavljena.

U UVODU PRESUDE OBAVEZNO SE NAVODE I JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA STRANKE KOJA JE FIZIČKO LICE, MATIČNI BROJ STRANKE KOJA JE PRAVNO LICE, A AKO JE STRANKA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, NAZNAČAVA SE I DIREKTAN KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA ZBOG ČIJEG RADA JE NASTALO POTRAŽIVANjE, KAO I JEDINSTVENI BROJ KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIPADA TOM DIREKTNOM KORISNIKU BUDžETSKIH SREDSTAVA. ZA STRANKU KOJA JE INDIREKTNI KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA NAVODI SE JEDINSTVENI BROJ KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI MU PRIPADA, A UKOLIKO GA NEMA, NAVODI SE NjEGOV MATIČNI BROJ. NAVEDENE PODATKE SUD PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVLjA OD NADLEŽNOG ORGANA.

Izreka presude sadrži odluku suda o usvajanju ili odbijanju zahteva koji se tiču glavne stvari i sporednih traženja i odluku o postojanju ili nepostojanju potraživanja istaknutog radi prebijanja (član 359. stav 3).

U obrazloženju sud će da izloži: zahteve stranaka i njihove navode o činjenicama na kojima se ti zahtevi zasnivaju, dokaze, činjenično stanje koje je utvrdio, kao i propise na kojima je sud zasnovao presudu, ako zakonom nije drugačije propisano.

U obrazloženju presude zbog propuštanja, presude na osnovu priznanja, presude na osnovu odricanja, presude zbog izostanka i presude donete na osnovu člana 291. stav 2. ovog zakona izneće se samo razlozi koji opravdavaju donošenje ovakvih presuda.

Presuda ne sadrži obrazloženje ako su se stranke odrekle prava na pravni lek, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.11.2019.