Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU: Usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Primena Uredbe počeće 1. januara 2017. godine


Vlada Republike Srbije donela je na sednici održanoj 29. novembra 2016. godine Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu (u daljem tekstu: CT2017).

Pravni osnov za donošenje CT2017 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009 - dalje: Zakon), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim Zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom.

U CT2017 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka roba Svetske carinske organizacije (verzija HS2017) i Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2017 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

  • Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
  • Deo II - Carinska tarifa za 2017. godinu,
  • Deo III - Korelaciona tabela CT2016-CT2017 i
  • Deo IV - Tabele sa kvotama.

CT2017 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 01.12.2016.