Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME: Način primene Uredbe, odnosno uslovi i postupak za ostvarivanje carinskih povlastica


U "Sl. glasniku RS" br. 95 od 08.12.2018. godine, objavljen je Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015 i 95/2018 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 09.12.2018. godine. U tom smislu došlo je do izmena u određenim odredbama Zakona o ulaganjima ("Sl. glasnik RS, br. 89/2015) kojim su izjednačena domaća i strana, pravna ili fizička lica koja se mogu pojaviti kao ulagači.

Članom 14. Zakona prošireno je pravo koje su ranije imali samo strani ulagači i nije bilo moguće da domaći ulagač ostvari to pravo, odnosno uvoz opreme do sada nije bio oslobođen carinskih i drugih dažbina ukoliko je ulagač u smislu ovog zakona bilo domaće društvo. Ovo oslobođenje se odnosi za uvoz opreme koja predstavlja ulog u smislu ovog zakona, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine.

U stavu 2. istog člana Zakona propisano je da Vlada bliže uređuje postupak, visinu i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača iz stava 1. ovog člana, kao i ograničenja u pogledu prava raspolaganja i zabranu korišćenja u druge svrhe tako uvezene opreme.

U vezi sa navedenim dana 25.05.2019. godine stupila je na snagu Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019 - dalje: Uredba) kojom se bliže uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

Članom 2. Uredbe data su objašnjenja značenja izraza upotrebljenih u ovoj uredbi, te s tim u vezi, između ostalog, Uprava carina ukazuje na sledeće:

- uvozne dažbine su carinske dažbine i druge dažbine, izuzev PDV-a koje imaju isto dejstvo i koje se plaćaju pri uvozu robe;

- ulagač, jeste domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

- oprema jesu novi proizvodni pogoni, mašine i oprema koji se nabavljaju i drže radi proizvodnje proizvoda, za čiji uvoz se odobrava carinska povlastica, a koju ulagač uvozi i kao svoj nenovčani ulog investira u privredno društvo, ili koju privredno društvo direktno nabavlja, a registruje kao ulaganje u formi zabeležbe, radi obavljanja delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

- carinska povlastica je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme;

- carinski organ je Uprava carina, carinarnica i njene organizacione jedinice nadležne za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i ovlašćeni carinski službenik, u skladu sa Zakonom o carinskoj službi ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018);

- korisnik carinske povlastice je privredno društvo registrovano u Republici Srbiji za obavljanje delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, a koje je uvoznik opreme za koju se odobravaju carinske povlastice.

U skladu sa članom 4. stav 1. Uredbe, ostvarivanje prava na carinsku povlasticu na uvoz opreme, privredno društvo ostvaruje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, i to:

1.         u skladu sa pravilima za dodelu regionalne investicione državne pomoći, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava podsticaja po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2.         u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Shodno stavu 2. istog člana, pravo na carinsku povlasticu se ne može ostvariti za nabavku opreme u sektorima saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga servisnih centara, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodrome, komunalnih delatnosti, sektora energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Članom 5. Uredbe propisano je da se carinska povlastica na uvoz opreme može koristiti do visine upisanog nenovčanog uloga u privredno društvo.

Iznos carinske povlastice može se dodeliti do iznosa koji:

1) kada se sabere sa iznosom dodeljenih sredstava podsticaja ne prelazi iznos iz člana 3. st. 2. i 3. ove uredbe, za privredna društva koja su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2)         ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000,00 dinara po jednom ulagaču u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći, za privredna društva koja nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

U skladu sa članom 6., stav 1. Uredbe, pravo iz člana 4. ove uredbe može se ostvariti u roku od dve godine od dana registracije zabeležbe odluke privrednog društva o ulaganju ili registracije povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ukoliko je ugovorom o isporuci opreme predviđen duži rok isporuke od dve godine ili je nastupila docnja isporučioca opreme pravo ulagača iz člana 4. ove uredbe može se ostvariti u roku od šest meseci od nastupanja navedenih okolnosti.

Shodno članu 7. stav 1. Uredbe, radi ostvarivanja prava na carinsku povlasticu, privredno društvo je u obavezi da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja-nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog ulagača.

Zabeležbom se upisuje ugovor ili odluka privrednog društva o ulaganju koja sadrži specifikaciju opreme kao sastavni deo odluke, šifru i naziv delatnosti za koju se oprema pribavlja kao i podatke o isporučiocu opreme.

U stavu 3. istog člana propisano je da specifikacija opreme iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži: naziv opreme, naziv proizvođača i vrednost opreme.

- POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE POVLASTICE -

U skladu sa članom 8. Uredbe, propisano je da privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu, radi uvođenja u evidenciju u zavisnosti od osnova, dostavlja Upravi carina u roku od 30 dana sledeće:

1. radi ostvarivanja prava na oslobođenje na osnovu odluke o povećanju kapitala, dostavlja Upravi carina odluku o povećanju kapitala i izvod iz Registra privrednih subjekata u roku od 30 dana od dana registracije povećanja osnovnog kapitala;

2. radi ostvarivanja prava na oslobođenje na osnovu zabeležbe Ugovora o nenovčanom ulaganju u privredno društvo ili zabeležbe ulaganja na osnovu Ugovora o dodeli sredstava podsticaja, nakon upisa zabeležbe ulaganja u Registar privrednih subjekata, Agencija za privredne registre dostavlja podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina, posredstvom informacionog sistema.

Do uspostavljanja elektronske komunikacije iz stava 1. ovog člana podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina dostavlja privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu.

Uprava carina uvodi i dodeljuje evidencioni broj privrednom društvu koje zahteva carinsku povlasticu na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana.

- Postupak prilikom stavljanja opreme u slobodan promet -

U skladu sa članom 9. Uredbe carinskom organu koji sprovodi carinski postupak stavljanja opreme u slobodan promet privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu radi ostvarivanja prava na oslobođenje, podnosi:

1. odluku o povećanju kapitala i procenu vrednosti nenovčanog uloga;

2. garantni list ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi da je oprema koja se uvozi nova;

3. ugovor o dodeli sredstava podsticaja, ako je korisnik povlastice i korisnik sredstava po pomenutom ugovoru;

4. izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

5. izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti korisnika povlastice;

6. izjavu o svim drugim dodeljenim državnim pomoćima za iste opravdane troškove.

Uz dokaze iz stava 1. tač. 1)-6) ovog člana prilaže se izvod o registrovanim podacima o privrednom društvu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga ulagača u kapitalu privrednog društva ili izvod o registraciji zabeležbe ulaganja, koje carinski organ pribavlja po službenoj dužnosti.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

Carinski organ kopiju rešenja iz člana 9. st 3. Uredbe dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede i Komisiji za kontrolu državne pomoći bez odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja, a na kraju svakog šestomesečnog perioda dostavlja izveštaj o privrednim društvima koja su ostvarila pravo na carinsku povlasticu Razvojnoj agenciji Srbije.

S tim u vezi, a imajući u vidu navedenu obavezu Uprave carina da nadležnim organima dostavi gore navedeno rešenje, to su i carinarnice dužne da kopiju istog dostave bez odlaganja Upravi carina - Sektoru za carinske postupke, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja.

Prilikom popunjavanja JCI, pored šifre zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina "14000", u skladu odredbom člana 14. stav 1. Zakona o ulaganjima koja se upisuje u rubriku 36 JCI, obavezno je i popunjavanje rubrike 39 u koju se upisuje evidencioni broj pod kojim je Uprava carina evidentirala izvod iz registra privrednih subjekata o visini uloga ulagača. Takođe u rubrici 8 (primalac robe) unose se podaci o nosiocu prava na oslobođenje.

U rubriku 44 JCI unosi se šifra "P01" koja je prema Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018, 3/2019 i 30/2019) propisana za Izvod iz registra privrednih subjekata. U rubriku 44 JCI unosi se šifra I01- zahtev za oslobođenje od plaćanja carine sa brojem rešenja, koji nakon donošenja, od strane nadležnog carinskog organa se unosi u ISCS-u u odgovarajuće polje.

Kroz ISCS se vrši kontrola carinske vrednosti iz rubrike 47 u naimenovanjima JCI u odnosu na vrednost u valuti iz izvoda iz registra privrednih subjekata, pri čemu se eventualno vrše i odgovarajuća preračunavanja valuta.

Kako se u trenutku obrade JCI kroz ISCS vrši samo kontrola i upoređivanje vrednosti iz konkretne JCI i vrednosti iz izvoda iz registra privrednih subjekata, da bi se proverila iskorišćenost registrovanog uloga, nadležni carinski organ koji sprovodi odgovarajući carinski postupak po predmetnom osnovu, dužan je da odmah izvrši proveru iskorišćenosti ove povlastice na HOST-u kroz opciju 02.04.33 (regulativa/instrumenti CT - upit/izv./ rešenja o carinskom kontigentima/ulagači).

U skladu sa članom 10., st.1. Uredbe, oprema se ne može otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Shodno stavu 2. istog člana, ako se oprema iz stava 1. ovog člana otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine.

Visina uvoznih dažbina iz stava 2. ovog člana obračunava se prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanja uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Shodno odredbama člana 11. Uredbe, oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga ulagača koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove uredbe ostaje pod carinskim nadzorom.

Carinski nadzor prestaje:

1. kada više ne postoje uslovi zbog kojih je oprema i stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina;

2. kad se oprema izveze ili uništi;

3. kada se dozvoli upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom uredbom i kada su uvozne dažbine plaćene.

Danom stupanja na snagu predmetne Uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018).

Ovim aktom stavlja se van snage akt Uprave carina broj 148-I-030-01-279/2018 od 28.06.2018. godine.

(Akt uprave carina 148-I-030-01-214 /2019 od 23.05.2019. godine)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 12.06.2019.
Naslov: Redakcija