Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PROGRAM POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR

("Sl. glasnik RS", br. 28/2014)

 

Član 1

Ovim programom utvrđuju se predmeti i sadržaj predmeta za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor kod Komore ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora), kao i druga pitanja u vezi sa programom polaganja stručnog ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor.

Član 2

Ispit za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor polaže se prema ispitnom programu koji obuhvata sledeće predmete u okviru dva nivoa:

Nivo 1, koji obuhvata sledeće predmete:

1) Teorija i principi računovodstva;

2) Okvir za finansijsko izveštavanje i MSFI;

3) Finansijska analiza;

4) Upravljačko računovodstvo;

5) Upravljanje rizicima i interna kontrola;

6) Teorija revizije;

7) Metodologija revizije;

Nivo 2, koji obuhvata sledeće predmete:

1) Pravo za ovlašćene revizore;

2) Poreski sistem;

3) Poslovni informacioni sistemi;

4) Mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija;

5) Finansijska matematika i statistika;

6) Finansijski menadžment privrednih društava.

Raspored ispitnih oblasti po predmetima

Član 3

Predmet - Teorija i principi računovodstva, iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Sadržina i ciljevi finansijskog izveštavanja, koju čine:

- Normativna osnova vođenja knjiga;

- Računovodstveni principi;

- Ekonomski događaji i njihova podela prema uticaju na celinu bilansa;

2) Globalna procedura u sistemu dvojnog knjigovodstva, koju čine:

- Inventar imovine;

- Dnevnik i glavna knjiga;

- Knjigovodstvena dokumentacija;

- Pomoćne knjige;

- Probni list;

- Predzaključna knjiženja;

- Zaključni list;

- Formalan zaključak knjiga;

- Godišnji obračun;

3) Principi urednog knjigovodstva;

4) Knjigovodstveno obuhvatanje ekonomskih događaja, koju čine:

- Knjigovodstveno obuhvatanje pribavljanja finansijskih sredstava iz sopstvenih i pozajmljenih izvora;

- Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke stalne imovine;

- Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke zaliha;

- Knjigovodstveno obuhvatanje izmirenja obaveza prema dobavljačima;

- Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i njihovo vremensko razgraničenje;

- Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda i rashoda;

- Vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda, rashodovanje osnovnih sredstava, knjigovodstveno obuhvatanje viškova i manjkova, knjiženje obezvređenja imovine, rezervisanja;

5) Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova;

6) Izrada Zaključnog lista i sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja.

Predmet - Okvir za finansijsko izveštavanje i MSFI, iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, koju čine:

- MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja;

- MRS 7 - Izveštaj o tokovima gotovine;

- MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške;

2) Međunarodni računovodstveni standardi koji se odnose na pozicije Bilansa stanja i Bilansa uspeha, koje čine:

- MSFI 2 - Plaćanja akcijama;

- MRS 2 - Zalihe;

- MRS 11 - Ugovori o izgradnji;

- MRS 12 - Porezi na dobitak;

- MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema;

- MRS 17 - Lizing;

- MRS 18 - Prihodi;

- MRS 19 - Primanja zaposlenih;

- MRS 20 - Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći;

- MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva;

- MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja;

- MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine;

- MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina;

- MRS 38 - Nematerijalna imovina;

- MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, MSFI 9, MSFI 13 - Odmeravanje fer vrednosti, Hedž računovodstvo;

- MRS 40 - Investicione nekretnine;

3) Međunarodni računovodstveni standardi koji se odnose na objavljivanje, koje čine:

- MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja;

- MRS 10 - Događaji posle izveštajnog perioda;

- MSFI 8 - Segmenti poslovanja;

- MRS 24 - Obelodanjivanja povezanih strana;

- MSFI 12 - Obelodanjivanja o učešćima u drugim entitetima;

- MSFI 7 - Finansijski instrumenti: obelodanjivanja;

- MRS 33 - Zarada po akciji;

- MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje;

4) Međunarodni računovodstveni standardi koji se odnose na konsolidovane finansijske izveštaje, koje čine:

- MSFI 3 - Poslovne kombinacije;

- MSFI 10 - Konsolidovani finansijski izveštaji;

- MSFI 11 - Zajednički aranžmani;

- MRS 28 - Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate.

Predmet - Finansijska analiza, iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Finansijski izveštaji, koju čine:

- Bilans stanja;

- Bilans uspeha;

- Izveštaj o novčanim tokovima;

2) Ciljevi finansijske analize koju čine:

- Ciljevi finansijske analize za različite korisnike (investitore, kreditore i dr.);

3) Metode finansijske analize, koju čine:

- Analiza finansijskih pokazatelja;

- Vertikalna i horizontalna analiza;

- Analiza promena iz godine u godinu;

- Analiza varijacija prema tipu industrije;

- Poređenja;

- Analiza nefinansijskih informacija (relevantnih za finansijsku analizu);

4) Analiza likvidnosti, koju čine:

- Kratkoročna likvidnost (pokazatelji);

- Dugoročna likvidnost (solventnost) i pokazatelji;

5) Analiza profitabilnosti, koju čine:

- Profitabilnost i merenje profitabilnosti;

- Pokazatelji profitabilnosti;

- "Du Pont" prinos na sredstva;

6) Analiza investiranja, koju čine:

- Opšta analiza;

- Pokazatelji koje koriste investitori;

7) Analiza novčanih tokova, koju čini:

- Pokazatelji novčanih tokova;

8) Specifična upotreba finansijskih pokazatelja, koju čini:

- Predviđanje bankrota preduzeća pomoću Z pokazatelja;

9) Finansijska analiza za potrebe vrednovanja preduzeća, koju čini:

- Upotreba finansijskih pokazatelja kao multiplikatora u postupku procene.

Predmet - Upravljačko računovodstvo, iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Pozicioniranje upravljačkog računovodstva, koju čine:

- Upravljačko računovodstvo i menadžment;

- Upravljačko računovodstvo u novom poslovnom okruženju;

2) Analiza finansijskih izveštaja, koju čine:

- Opšta pitanja analize finansijskih izveštaja;

- Racio analiza finansijskih izveštaja;

- Analiza profitabilnosti iz perspektive investitora;

- Analiza neto obrtnog fonda;

- Analiza novčanih tokova;

3) Obračun i upravljanje troškovima, koju čine:

- Kreiranje konkurentske prednosti kao okvir;

- Tradicionalni sistemi obračuna i upravljanja troškovima;

- Novi pristupi obračunu i upravljanju troškovima;

4) Računovodstvo odlučivanja, koju čine:

- CVP analiza;

- Informisanje za potrebe odlučivanja o prodajnim cenama;

- Informisanje za potrebe donošenja poslovnih odluka;

5) Informisanje za potrebe planiranja i kontrole, koju čine:

- Računovodstvo odgovornosti: okvir za budžetiranje;

- Proces budžetiranja;

- Fleksibilno planiranje i kontrola;

6) Segmentno izveštavanje i analiza profitabilnosti, koju čine:

- Merenje performansi segmenata preduzeća;

- Transferne cene;

- Motivacioni aspekti upravljačkog računovodstva.

Predmet - Upravljanje rizicima i interna kontrola, iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Rizici i upravljanje rizicima, koju čine:

- Pojam rizika;

- Vrste rizika (kreditni, tržišni, ostali);

- Procena rizika u skladu sa MSR (300, 315, 320, 330, 402, 450);

- Identifikacija rizika;

- Naznake postojanja rizika;

- Registri rizika;

- Politika u vezi sa rizikom;

- Upravljanje rizicima na nivou privrednog društva;

2) Interne kontrole, koju čine:

- Pojam kontrole;

- Načela kontrole;

- Struktura sistema internih kontrola;

- Vrste internih kontrola (preventivni, detektivni i korektivni kontrolni postupci) i mehanizmi kontrole;

- Integrisanje internih kontrola;

- Značaj procedura;

- Okviri kontrole ("COSO", "CoCo");

- Odgovornost rukovodstva u sprovođenju sistema internih kontrola;

- Sistem internih kontrola i računovodstveni sistem;

- Ocenjivanje efektivnosti kontrola i kontrolna petlja;

- Ograničenja internih kontrola;

3) Interne kontrole kao instrument upravljanja rizicima, koju čine:

- Ocene rizika i interna kontrola - prema MSR;

- Kontrolna samoprocena;

- Uloga interne revizije u upravljanju rizikom (MOPP: PS 2010-1, 2010-2, 2110-2, 2200-2, 2210.A1) i u oceni funkcionisanja sistema internih kontrola;

- Upravljanje rizikom Interne revizije;

- Mape uveravanja;

- Upravljanje rizikom i preostale kontrole;

- Ublažavanje rizika putem kontrola;

- Međusobna povezanost upravljanja sistema internih kontrola i interne revizije;

- Analiza postojećih internih kontrola i procena rizika;

- Definisanje predloga za poboljšanje internih kontrola;

- Upravljanje kreditnim i tržišnim rizicima.

Predmet - Teorija revizije, iz člana 2. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Uvod u proces revizije, koju čine:

- Cilj revizije;

- Rizik i materijalnost (značajnost) u postupku revizije;

- Standardni model procesa revizije;

2) Prihvatanje klijenta, koju čine:

- Prikupljanje informacija o poslovanju klijenta;

- Uslovi angažovanja revizora;

- Korišćenje drugih profesionalaca u reviziji;

3) Planiranje revizije, koju čine:

- Sticanje saznanja o privrednom društvu i privrednoj grani;

- Preliminarni analitički postupci;

- Sticanje saznanja o računovodstvenom sistemu i sistemu interne kontrole;

- Procena materijalnosti;

- Procena rizika revizije;

- Analiza rizika (inherentni, kontrolni, rizik detekcije);

- Priprema programa revizije;

4) Interna kontrola i njene komponente, koju čine:

- Definicija, značaj i vrste interne kontrole;

- Komponente interne kontrole;

- Kontrolno okruženje;

- Procena kontrolnog rizika;

- Postupci interne kontrole;

- Testiranje interne kontrole;

5) Revizorski dokazi, koju čine:

- Tehnike prikupljanja dokaza;

- Formiranje uzorka;

- Analitički postupci;

- Pouzdanost pojedinih tehnika za prikupljanje dokaza;

6) Revizorski izveštaj, koju čine:

- Analiza naknadnih događaja;

- Osnovni elementi revizorskog izveštaja;

- Mišljenje revizora (pozitivno, negativno, sa rezervom, uzdržavanje od mišljenja);

7) Međunarodni standardi revizije (MSR), koju čine:

- MSR 100-199 Uvodna pitanja;

- MSR 200-299 Odgovornosti;

- MSR 300-399 Planiranje;

- MSR 400-499 Interna kontrola;

- MSR 500-599 Dokumentacija i dokazi revizora;

- MSR 600-699 Korišćenje rezultata rada drugih;

- MSR 700-799 Zaključci revizora i izveštavanje;

- MSR 800-899 Specijalne oblasti;

- MSR 900-999 Usluge srodne reviziji;

8) Profesionalna etika, koju čine:

- Etičke dileme i principi;

- Potreba za profesionalnom etikom;

- Etički kodeks;

- Nezavisnost;

- Integritet i objektivnost;

- Odgovornost;

- Poverljivost;

- Reklamiranje;

- Utvrđivanje naknade.

Predmet - Metodologija revizije, iz člana 2. stav 2. tačka 7) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Analiza finansijskih izveštaja i priprema dokumentacije za reviziju, koju čine:

- Analiza bilansnih kategorija koje su predmet revizije;

- Priprema informacione osnove za reviziju;

2) Revizija novčanih sredstava i finansijskih ulaganja, koju čine:

- Revizija novčanih sredstava;

- Revizija finansijskih ulaganja (kratkoročnih i dugoročnih);

3) Revizija potraživanja i prihoda iz poslovanja, koju čine:

- Revizija potraživanja;

- Revizija prihoda iz poslovanja;

- Revizija ostalih prihoda;

4) Revizija zaliha i troškova prodate robe, koju čine:

- Revizija zaliha;

- Revizija troškova prodate robe;

5) Revizija rashoda iz poslovanja i ostalih rashoda, koju čine:

- Revizija rashoda iz poslovanja;

- Revizija plata i ostalih naknada;

- Revizija ostalih prihoda i rashoda;

6) Revizija nekretnina, postrojenja i opreme, koju čine:

- Revizija nekretnina, postrojenja i opreme;

- Revizija troška amortizacije;

7) Revizija dobavljača i ostalih kratkoročnih obaveza, koju čine:

- Revizija dobavljača;

- Revizija ostalih kratkoročnih obaveza;

8) Revizija dugoročnih obaveza i kapitala, koju čine:

- Revizija dugoročnih obaveza;

- Revizija kapitala;

- Revizija neraspodeljene dobiti;

- Revizija (akumuliranog) gubitka

- Revizija dividendi;

- Revizija rezervi;

9) Revizija nematerijalnih ulaganja, koju čine:

- Revizija gudvil-a;

- Revizija ostalih nematerijalnih ulaganja;

10) Kompletiranje revizije, koju čine:

- Otkrivanje neevidentiranih obaveza;

- Završni analitički postupci;

- Analiza naknadnih događaja;

- Evaluacija revizorskih nalaza;

11) Priprema revizorskog izveštaja, koju čine:

- Formulisanje mišljenja;

- Nacrt izveštaja;

- Finalni izveštaj.

Predmet - Pravo za ovlašćene revizore, iz člana 2. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Građansko i trgovinsko pravo, koju čine:

- Predmet regulisanja građanskog i trgovinskog prava;

- Izdvajanje trgovinskog prava kao samostalne pravne celine;

- Osobenosti trgovinskog prava u pogledu predmeta, metoda regulisanja, sudske nadležnosti za rešavanje sporova i dr;

- Norme trgovinskog prava kao lex specialis u odnosu na građansko pravo;

2) Pravo privrednih društava i korporativno upravljanje, koju čine:

- Osnivanje i statut privrednog društva;

- Odgovornost članova za obaveze društva;

- Poslovne ime, sedište, registracija;

- Zastupanje i prokura;

- Pojedini oblici društva (akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo), preduzetnik;

- Organi upravljanja;

- Interni revizor, spoljna revizija;

- Akti i dokumenti društva;

- Povezivanje, prestanak, promena pravne forme društva;

3) Propisi koji regulišu poslovanje banaka, društava za osiguranje i ostalih finansijskih organizacija, koju čine:

- Narodna banka Srbije (ciljevi, funkcije i organi; utvrđivanje i sprovođenje monetarne politike; platni promet; kontrolna funkcija; imovina);

- Banke (bankarski poslovi; osnivanje banke; kapital banke; rizici; spoljna revizija);

- Organizacije za osiguranje (društva koja obavljaju delatnost osiguranja; dobrovoljno penzijsko i dobrovoljno zdravstveno osiguranje; akcionarsko društvo za osiguranje; društvo za uzajamno osiguranje; interna revizija u društvu za osiguranje);

4) Stečaj i likvidacija, koju čine:

- Dobrovoljna likvidacija (odluka o likvidaciji i objavljivanje; likvidacioni upravnik; obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja; početni likvidacioni bilans; raspodela likvidacionog ostatka);

- Prinudna likvidacija (razlozi za pokretanje postupka; posledice brisanja društva iz registra);

- Stečaj privrednog društva (pojam i načela stečaja; uslovi za otvaranje stečaja - stečajni razlog; organi stečajnog postupka: stečajni upravnik, skupština poverilaca, odbor poverilaca; izlučni i razlučni poverioci; posledice otvaranja stečajnog postupka po stečajnog dužnika, na potraživanja poverilaca, na pravne poslove; formiranje stečajne mase i upravljanje masom; deoba stečajne mase;

- Reorganizacija,

5) Obligaciono pravo, koju čine:

- Saglasnost volja - ugovor kao način zasnivanja obligacionih odnosa;

- Predmet, osnov, sposobnost (pravna i poslovna), dozvola i odobrenje za zaključenje ugovora, predugovora;

- Mane volje (pretnja, bitna zabluda, prevara);

- Forma ugovora;

- Uslov i rok;

- Dejstva obaveza (ugovorna kazna, zatezna kamata), tumačenje ugovora;

- Nevažnost ugovora (ništavi ugovori, rušljivi ugovori);

- Raskidanje ugovora zbog neispunjenja;

- Prebijanje (kompenzacija); ustupanje potraživanja ugovorom (cesija); preuzimanje duga;

6) Propisi koji uređuju tržište kapitala i hartija od vrednosti;

7) Propisi koji regulišu vršenje domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa kapitala, koju čine:

- Razlikovanje platnog prometa od prometa kapitala;

- Vrste platnog prometa;

- Unutrašnji platni promet;

- Zakon o platnom prometu;

- Uloga poslovnih banaka;

- Uloga Narodne banke Srbije i njene odluke;

- Osnovni dokumenti u platnom prometu;

- Međunarodni platni promet;

- Privatne i službene transakcije;

- Zakon o deviznom poslovanju;

- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;

- Modeli međunarodnih plaćanja;

- Tendencije u razvoju tržišta kapitala u Srbiji;

- Kontrola platnog prometa;

8) Radno pravo, koju čine:

- Pravni instituti tržišta rada;

- Normativno uređivanje radnog odnosa (zakon o radu, kolektivni ugovori, pravilnik o radu, radni odnos);

- Radni odnosi u državnim organima;

- Prava i obaveze iz radnog odnosa;

- Zasnivanje radnog odnosa;

- Vrste radnih odnosa;

- Radno vreme;

- Zaštita posebnih kategorija zaposlenih;

- Naknada za rad;

- Prestanak radnog odnosa;

- Zaštita radnog odnosa;

- Tendencije u razvoju radnih odnosa u Srbiji.

- Predmet - Poreski sistem, iz člana 2. stav 3. tačka 2) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Poreski sistem - pojam i osnovne karakteristike;

2) Vrste poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda;

3) Principi oporezivanja;

4) Ciljevi oporezivanja;

5) Poreski postupak i poreska administracija;

6) Porez na dodatu vrednost - PDV;

7) Porez na dohodak građana;

8) Porez na dobit pravnih lica;

9) Porezi na imovinu;

10) Akcize;

11) Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara;

12) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Predmet - Poslovni informacioni sistemi, iz člana 2. stav 3. tačka 3) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Kreiranje informacionih sistema, koju čine:

- Uloga informacionog sistema u preduzeću;

- Metodologije razvoja informacionih sistema;

- Strukturna sistemska analiza;

- Modelovanje podataka;

- Arhitektura informacionog sistema;

2) Upravljanje poslovnim informacionim sistemima, koju čine:

- Upravljanje informacionim sistemima;

- Specifični poslovni informacioni sistemi;

3) Procenjivanje informacionih sistema, koju čine:

- Uspešnost informacione tehnologije u privrednim društvima;

- Kvalitet i standardi u informacionim tehnologijama;

- Sigurnost i zaštita informacionih sistema;

- Etička pitanja u razvoju i upotrebi informacionih sistema;

Predmet - Mikroekonomija - opšta i finansijska ekonomija, iz člana 2. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Ekonomski principi i način ekonomskog rezonovanja;

2) Trgovina, razmena;

3) Ponuda i tražnja - način funkcionisanja tržišta, elastičnost ponude i tražnje i njena primena;

4) Ponuda i tražnja i ekonomska politika države (kontrola cena i porezi);

5) Potrošači, proizvođači i efikasnost tržišta; oporezivanja i carina;

6) Ekonomika javnog sektora: eksternalije, javna dobra i zajednički resursi;

7) Privredno društvo: troškovi proizvodnje;

8) Savršena konkurencija: tržišna ravnoteža, uspostavljanje ravnoteže na kratak i dugi rok, preduzeće na konkurentskom tržištu;

9) Nesavršena konkurencija: monopol, oligopol, monopolistička konkurencija, proizvodna i tržišna struktura razvijene tržišne privrede;

10) Tržište faktora: rad i kapital;

11) Teorija izbora;

12) Finansije - osnovni instrumenti (vremenska vrednost novca, novac i cene na dugi rok, inflacija);

Predmet - Finansijska matematika i statistika, iz člana 2. stav 3. tačka 5) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Izračunavanje prostog interesa, koju čini:

- Primena prostog interesnog računa na finansijskom tržištu;

2) Složeni interesni račun, koju čine:

- Vremenska vrednost novca;

- Faktor akumulacije;

- Diskontni faktor;

- Nominalna, relativna, konformna i efektivna kamatna stopa;

- Faktor dodajnih uloga;

- Faktor aktualizacije;

- Izračunavanje cena dugoročnih obveznica;

- Izračunavanje cena akcija;

- Metode za ocenu efektivnosti investicija;

- Faktor povraćaja;

- Amortizacija zajma.

3) Statistika, koju čine:

- Osnovni pojmovi statistike;

- Sređivanje i grafičko prikazivanje podataka;

- Mere centralne tendencije;

- Mere disperzije;

- Neprekidne slučajne promenljive;

- Korelacija;

- Indeksni brojevi.

Predmet - Finansijski menadžment privrednih društava, iz člana 2. stav 3. tačka 6) ovog pravilnika, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Ciljevi upravljanja finansijama privrednog društva;

2) Organizacija finansijske funkcije u privrednom društvu;

3) Finansijska politika privrednog društva;

4) Finansijsko planiranje i finansijska kontrola;

5) Finansijska analiza;

6) Poslovni i finansijski rizik;

7) Upravljanje obrtnim sredstvima, koju čine:

- Upravljanje gotovinom;

- Upravljanje potraživanjem od kupaca;

- Upravljanje zalihama

8) Finansijska tržišta i učesnici na finansijskim tržištima;

9) Institucionalno i privredno okruženje i finansijsko poslovanje preduzeća;

10) Politika investiranja;

11) Uticaj monetarno-kreditnog sistema na poslovanje preduzeća;

12) Ocena investicionih projekata;

13) Mogućnost finansiranja i zaduživanja preduzeća.

Član 4

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje potrebnu literaturu za obuku i polaganje ispita iz člana 2. ovog programa.

Komisija je dužna da blagovremeno objavljuje na sajtu Komore spisak naslova literature i autora, kao i njihove izmene, za obuku i polaganje ispita iz člana 2. ovog programa.

Član 5

Kandidati koji su do dana stupanja na snagu Zakona o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 62/13) započeli polaganje ispita po programu Komore za sticanje zvanja ovlašćeni revizor, mogu da polažu preostale ispite po programu po kojem su započeli polaganje tog ispita, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu tog zakona.

Član 6

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nakon objavljivanja ovog programa u "Službenom glasniku Republike Srbije", isti se objavljuje i na internet stranici Komore.