Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU ZAHTEVA

("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)

Predmet ovog pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge, kao i obrazac i sadržina te dozvole.

Dozvola za pružanje medijske usluge

Član 2

Dozvola za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola) putem elektronske komunikacione mreže, osim terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa, izdaje se na zahtev.

Podnošenje zahteva za izdavanje dozvole

Član 3

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se Regulatornom telu za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) neposredno ili poštom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZD koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 1. i čini njegov sastavni deo, a koji Regulator objavljuje na svom veb-sajtu.

Sadržina zahteva

Član 4

Zahtev za izdavanje dozvole sadrži:

1) naziv podnosioca zahteva;

2) naziv medijske usluge (skraćeni identifikacioni znak);

3) sedište, odnosno adresu podnosioca zahteva;

4) adresu njegovog studija;

5) njegov matični broj;

6) njegov PIB;

7) drugi kontakt podaci (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje podnosioca zahteva sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

9) ime i prezime glavnog i odgovornog urednika podnosioca zahteva sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

10) podatak o vrsti medijske usluge koju bi pružao podnosilac zahteva prema njenom sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) podatak o vrsti elektronske komunikacione mreže putem koje podnosilac zahteva namerava da pruža medijsku uslugu;

12) planirani datum početka pružanja medijske usluge.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev

Član 5

Podnosilac zahteva uz zahtev za izdavanje dozvole podnosi sledeću dokumentaciju:

1) popis studijskih uređaja sa tehničkim parametrima;

2) dokaz o vlasništvu ili ugovor, odnosno predugovor o zakupu poslovnog prostora adekvatnog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge;

3) skica (tlocrt) prostora namenjenog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge, overen od strane ovlašćenog projektanta (projektanta sa licencom) sa označenim prostorijama, njihovom ukupnom i pojedinačnom kvadraturom i njihovom namenom;

4) podatke o organizacionoj strukturi, broju, stepenu stručnosti i iskustvu kadrova koji su ili će biti angažovani na poslovima rukovođenja, uređivanja programa i proizvodnje i emitovanja programa, kao i osnov njihovog angažovanja, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

5) dokaz o registraciji podnosioca zahteva:

(1) izvod iz registra privrednih subjekata, ako je podnosilac zahteva privredni subjekat,

(2) izvod iz registra udruženja (udruženja, fondacije i zadužbine),

(3) izvod iz registra crkava i verskih zajednica (crkve i verske zajednice);

6) izjavu koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca zahteva, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

7) izjavu koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca zahteva poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

8) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca zahteva da izdavanjem dozvole neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, u smislu člana 45. stav 1. alineja 2. i člana 46. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014);

9) programski elaborat sa razrađenom programskom koncepcijom koji sadrži:

(1) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima,

(2) planirano dnevno trajanje emitovanja programa (koliko sati programa će dnevno biti emitovano),

(3) ciljna grupa kojoj je program namenjen,

(4) jezik, odnosno jezici na kojima će se program emitovati, a naročito udeo sadržaja na jezicima nacionalnih manjina,

(5) udeo pojedinih vrsta programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečji program, program za maloletnike i drugi programi) u ukupnom programu, koji je procentualno izražen, i opis koji će programski sadržaji biti obuhvaćeni pojedinim vrstama programa,

(6) udeo sopstvene produkcije ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(7) udeo evropskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(8) udeo srpskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(9) udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(10) udeo srpskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(11) udeo televizijskog oglašavanja i televizijske prodaje,

(12) okvirna programska šema po danima u nedelji;

10) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

11) fotokopija lične isprave lica odgovornog za zastupanje (ako je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom), potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

12) fotokopija lične karte glavnog i odgovornog urednika (ako je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom), potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

13) dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv podnosioca zahteva i protiv odgovornog lica podnosioca zahteva za krivično delo protiv privrede ili drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora.

Izvod iz stava 1. tačka 5) ovog člana podnosi se tako da iz njega proističe stanje u registru u momentu podnošenja zahteva.

Udeli u programskom elaboratu iz stava 1. tačka 9) ovog člana izražavaju se u procentima u odnosu na ukupan godišnje emitovani program.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji, osim dokumentacije iz stava 1. tač. 2), 3), 5), 11) i 12) ovog člana koja se može podneti i u neoverenoj fotokopiji.

Isprave na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik, a prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Urednost zahteva

Član 6

Ako Regulator utvrdi da je podnosilac zahteva podneo netačne ili nepotpune podatke ili nepotpunu dokumentaciju, ostavlja mu primeren rok za postupanje, koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako podnosilac zahteva ne podnese tačne ili potpune podatke ili potpunu dokumentaciju u ostavljenom roku iz stava 1. ovog člana, Regulator njegov zahtev odbacuje u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Odlučivanje po zahtevu

Član 7

Ako Regulator utvrdi da je podnosilac zahteva podneo potpun zahtev i tačne podatke i potpunu dokumentaciju, izdaje mu dozvolu i upisuje medijsku uslugu u Registar medijskih usluga, u skladu sa odredbom člana 83. stav 2. Zakona o elektronskim medijima.

Regulator rešenjem odbija zahtev ako utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 81. Zakona o elektronskim medijima, kao i ako iz podnete dokumentacije koja se odnosi na predloženu programsku koncepciju proizlazi da podnosilac zahteva ne bi ispunjavao obaveze utvrđene čl. 47-70. tog zakona.

Sadržina dozvole

Član 8

Dozvola sadrži:

1) naziv pružaoca medijske usluge;

2) naziv medijske usluge;

3) sedište i adresu pružaoca medijske usluge;

4) njegov matični broj;

5) njegov PIB;

6) kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt);

7) ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje pružaoca medijske usluge;

8) ime i prezime glavnog urednika pružaoca medijske usluge;

9) vlasnička struktura pružaoca medijske usluge;

10) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) podatak o tome da li je reč o zaštićenoj usluzi, u smislu člana 4. tačka 20) Zakona o elektronskim medijima;

12) rok važenja dozvole;

13) napomenu da je u cilju kontrole rada, u smislu člana 24. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge dužan da Regulatoru omogući uvid u podatke i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Sastavni deo dozvole čine:

1) programski elaborat;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca zahteva, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca zahteva poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

4) ugovor zaključen sa operatorom elektronske komunikacione mreže;

5) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

6) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

7) isprave koje dokazuju ispunjenost minimalnih tehničkih i organizacionih uslova koje su podnete uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu DZ koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 2. i čini njegov sastavni deo.

Prelazna odredba

Član 9

Regulator je dužan da dozvole za emitovanje programa, odnosno dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva, uskladi sa odredbama ovog pravilnika u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Prestanak važenja propisa

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu dozvole za kablovsko emitovanje programa ("Službeni glasnik RS", broj 61/11).

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

Obrazac ZD

 

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE

 

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva

Pun naziv podnosioca zahteva
(pravnog lica ili preduzetnika)

 

Naziv medijske usluge (skraćeni identifikacioni znak)

 

Matični broj

 

PIB

 

Sedište i adresa pravnog lica

 

Adresa studija

 

Kontakt osoba

 

Kontakt telefon

 

Kontakt faks

 

Elektronska pošta

 

Veb-sajt

 

Podaci o odgovornim licima

Lice odgovorno za zastupanje

Ime i prezime

 

JMBG

 

Adresa

 

Kontakt telefon

 

Elektronska pošta

 

 

Glavni i odgovorni urednik

Ime i prezime

 

JMBG

 

Adresa

 

Kontakt telefon

 

Elektronska pošta

 

Potrebno podneti sledeće priloge:

- fotokopija lične isprave lica odgovornog za zastupanje (ukoliko je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom) potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

- fotokopija lične isprave glavnog i odgovornog urednika (ukoliko je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom) potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

- dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv podnosioca zahteva i protiv odgovornog lica podnosioca zahteva za krivično delo protiv privrede ili drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora.

Članovi/Suvlasnici

Fizička lica

Ime i prezime

JMBG

Adresa

Državljanstvo

Udeo %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravna lica

Poslovno ime

Matični broj

Sedište, zemlja

Udeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno podneti sledeće priloge:

- dokaz o registraciji podnosioca zahteva za pružanje medijske usluge:

(1) izvod iz registra privrednih subjekata ako je podnosilac zahteva privredni subjekat;

(2) izvod iz registra udruženja (udruženja, fondacije i zadužbine);

(3) izvod iz registra crkava i verskih zajednica (crkve i verske zajednice);

- izjavu koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca zahteva, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

- izjavu koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca zahteva poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva.

Pružanje medijske usluge

Vrsta medijske usluge
član 43. stav 2. ZEM

Opšta medijska usluga

(obuhvata informativne, obrazovne, kulturne, naučne, sportske, zabavne i druge programske sadržaje)

c

Specijalizovana medijska usluga
(usluga koja u celini obuhvata istovrsne programske sadržaje)

Informativni c
Dečji c
Sportski c
Kulturno-umetnički c
Dokumentarni c
Filmski c
Muzički c
Naučno-obrazovni c
Zabavni c
Ostale ___________________ (opisati)

Usluga u celosti posvećena televizijskoj prodaji ili samopromociji    c

 

Vrsta elektronske komunikacione mreže
(kablovska, satelitska, IPTV)

 

Planirani datum početka pružanja usluge

 

Potrebno je podneti sledeće priloge:

- popis studijskih uređaja sa tehničkim parametrima;

- dokaz o vlasništvu ili ugovor, odnosno predugovor o zakupu poslovnog prostora adekvatnog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge;

- skica (tlocrt) prostora namenjenog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge, overen od strane ovlašćenog projektanta (projektanta sa licencom) sa označenim prostorijama, njihovom ukupnom i pojedinačnom kvadraturom i njihovom namenom;

- organizaciona struktura, broj i stepen stručnosti i iskustva kadrova koji su ili će biti angažovani na poslovima rukovođenja, uređivanja programa i proizvodnje i emitovanja programa, kao i osnov angažovanja;

- programski elaborat sa razrađenom programskom koncepcijom koji sadrži:

(1) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

(2) planirano dnevno trajanje emitovanja programa (koliko sati programa će dnevno biti emitovano);

(3) ciljna grupa kojoj je program namenjen;

(4) jezik, odnosno jezici na kojima će se program emitovati, a naročito udeo sadržaja na jezicima nacionalnih manjina;

(5) udeo pojedinih vrsta programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečji program, program za maloletnike i drugi programi) u ukupnom programu, koji je procentualno izražen, i opis koji će programski sadržaji biti obuhvaćeni pojedinim vrstama programa;

(6) udeo sopstvene produkcije ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(7) udeo evropskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(8) udeo srpskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(9) udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(10) udeo srpskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(11) udeo televizijskog oglašavanja i televizijske prodaje;

(12) okvirna programska šema po danima u nedelji;

- skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje.

U _____________, dana _______________ godine

M.P.

 

Obrazac popunio

 

(potpis i ime i prezime lica odgovornog za zastupanje)

 

Prilog 2.

Obrazac DZ

Na osnovu odredbe iz člana 22. stav 1. tačka 4) i člana 83. stav 2. Zakona o elektronskim medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/14), izdaje se

DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE
(na osnovu zahteva)

Broj _____________

Naziv pružaoca medijske usluge

 

Naziv medijske usluge

 

Sedište i adresa

 

Adresa studija

 

Matični broj

 

PIB

 

Telefon

 

Faks

 

Elektronska pošta

 

Veb-sajt

 

Ime i prezime lica odgovornog za zastupanje pružaoca medijske usluge

 

Ime i prezime glavnog i odgovornog urednika pružaoca medijske usluge

 

Vlasnička struktura pružaoca medijske usluge

 

Vrsta medijske usluge prema sadržaju (član 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima)

 

Zaštićena usluga (član 4 tačka 20) Zakona o elektronskim medijima)

 

Rok važenja dozvole

 

Sastavni deo dozvole čine:

1) programski elaborat;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca zahteva, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca zahteva poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

4) ugovor zaključen sa operatorom elektronske komunikacione mreže;

5) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

6) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

7) isprave koje dokazuju ispunjenost minimalnih tehničkih i organizacionih uslova, a koje su podnete uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge.

U cilju kontrole rada, u smislu člana 24. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge je dužan da Regulatornom telu za elektronske medije omogući uvid u podatke i dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

 

PREDSEDNIK SAVETA

 

________________________