Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA

("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 i 41/2019)

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju obavezni elementi konkursne dokumentacije koju naručilac priprema u postupku javne nabavke (u daljem tekstu: konkursna dokumentacija) i način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

II OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

1. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u otvorenom postupku

Član 2

Konkursna dokumentacija shodno prirodi predmeta nabavke u otvorenom postupku sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

5) kriterijume za dodelu ugovora:

(1) sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;

(2) elemente kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom;

6) obrasce koji čine sastavni deo ponude:

(1) obrazac ponude;

(2) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

(3) obrazac troškova pripreme ponude;

(4) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;

(5) obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

7) model ugovora, odnosno model okvirnog sporazuma;

8) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku može da sadrži i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za pripremu ponude.

2. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u restriktivnom i kvalifikacionom postupku

Član 3

Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog i kvalifikacionog postupka shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

(3) u slučaju kvalifikacionog postupka, period za koji se kandidatima priznaje kvalifikacija;

2) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, sa obrascem izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja prijave;

3) način dostavljanja prijava.

Konkursna dokumentacija za drugu fazu restriktivnog i kvalifikacionog postupka shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) kriterijume za dodelu ugovora:

(1) sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;

(2) elemente kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom;

5) obrasce koji čine sastavni deo ponude:

(1) obrazac ponude;

(2) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

(3) obrazac troškova pripreme ponude;

(4) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;

6) model ugovora, odnosno model okvirnog sporazuma;

7) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Konkursna dokumentacija u restriktivnom i kvalifikacionom postupku može da sadrži i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za pripremu ponude.

3. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u konkurentnom dijalogu

Član 4

Konkursna dokumentacija za fazu kvalifikacije shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) opis potrebe naručioca;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, sa obrascem izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

3) način dostavljanja prijava.

Konkursna dokumentacija za fazu dijaloga shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) način na koji će naručilac da vodi dijalog;

2) napomenu ukoliko se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja broja rešenja o kojima će se voditi dijalog, kao i kriterijum na osnovu kojeg će se smanjivati broj rešenja;

3) elemente kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude na osnovu kojeg se dodeljuje ugovor.

Konkursna dokumentacija za fazu dodele ugovora shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;

5) obrazac ponude;

6) model ugovora, odnosno okvirnog sporazuma;

7) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

8) obrazac troškova pripreme ponude;

9) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi.

Konkursna dokumentacija u konkurentnom dijalogu može da sadrži i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za pripremu ponude.

4. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Član 5

Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

5) kriterijume za dodelu ugovora:

(1) sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;

(2) elemente kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom;

(3) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja;

6) obrasce koji čine sastavni deo ponude:

(1) obrazac ponude;

(2) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

(3) obrazac troškova pripreme ponude;

(4) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;

(5) obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

7) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

U pregovaračkom postupku na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona, u situaciji kada naručilac u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude, tako da ih učine prihvatljivim, naručilac umesto konkursne dokumentacije priprema poziv za dopunu ponuda koje su u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu ocenjene kao neprihvatljive, koji sadrži elemente koji su neophodni za dopunu ponuda, kao i elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja.

Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku može da sadrži i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za pripremu ponude.

5. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti

Član 6

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti shodno prirodi predmeta nabavke sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

3) tehničku dokumentaciju i planove;

4) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

5) kriterijume za dodelu ugovora:

(1) sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;

(2) elemente kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom;

6) obrasce koji čine sastavni deo ponude:

(1) obrazac ponude;

(2) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

(3) obrazac troškova pripreme ponude;

(4) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;

(5) obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

7) model ugovora, odnosno model okvirnog sporazuma;

8) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.

Prilikom primene odredbe člana 39. stav 6. Zakona naručilac nije u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju u skladu sa stavom 1. ovog člana. U tom slučaju naručilac umesto konkursne dokumentacije priprema poziv za podnošenje ponuda koji sadrži podatke o predmetu nabavke, uslove za učešće, kriterijum za dodelu ugovora, kao i druge elemente koji su neophodni za podnošenje prihvatljive ponude.

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti može da sadrži i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za pripremu ponude.

6. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku konkursa za dizajn

Član 7

Konkursna dokumentacija u postupku konkursa za dizajn sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) predmet javne nabavke, odnosno opis i zahtev u vezi dizajna, odnosno projekta kao i način i rok za predaju dizajna, odnosno projekta;

(2) opis svake partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama;

2) navođenje profesije i određivanje odgovarajućeg dokaza, ako je učešće rezervisano za određenu profesiju;

3) kriterijum za ocenu dizajna, odnosno projekta;

4) broj i vrstu nagrada, ako se dodeljuju nagrade.

Ako se konkurs za dizajn sprovodi kao postupak koji prethodi dodeli ugovora o javnoj nabavci usluga, konkursnu dokumentaciju činiće i ostali elementi propisani za otvoreni, odnosno restriktivni postupak, u zavisnosti od toga u kojem se postupku dodeljuje ugovor.

Konkursna dokumentacija u postupku konkursa za dizajn može da sadrži i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za pripremu ponude.

7. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma i elektronske licitacije

Član 8

Ako se postupak javne nabavke sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma, shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke konkursna dokumentacija sadrži naznaku da li se okvirni sporazum zaključuje sa jednim ili više ponuđača, vreme trajanja okvirnog sporazuma, način zaključenja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma i podatke o naručiocima koji mogu da koriste okvirni sporazum.

Ako se sprovodi elektronska licitacija, konkursna dokumentacija sadrži podatke predviđene članom 43. Zakona.

8. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Član 9

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (u daljem tekstu: uputstvo) shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke sadrži:

1) podatke o jeziku na kojem ponuda treba da bude sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku;

2) način podnošenja ponude;

3) obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija;

4) obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno;

5) način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona;

6) obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda;

7) zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi podatke o podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se opredelio da iskoristi mogućnost da dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču za deo nabavke koji se izvršava preko tog podizvođača;

8) obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, kao i podatke o obaveznoj sadržini tog sporazuma;

9) zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude;

10) valutu i način na koji treba da bude navedena i izražena cena u ponudi;

11) podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva;

12) definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače;

13) obaveštenje o načinu preuzimanja tehničke dokumentacije i planova, odnosno pojedinih njenih delova, ako zbog obima i tehničkih razloga istu nije moguće objaviti;

14) obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, kao i da može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona;

15) obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača;

16) obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač;

17) obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava, sa detaljnim uputstvom o sadržini potpunog zahteva za zaštitu prava u skladu sa članom 151. stav 1. tač. 1)-7) Zakona, kao i iznosom takse iz člana 156. stav 1. tač. 1)-3) Zakona i detaljnim uputstvom o potvrdi iz člana 151. stav 1. tačka 6) Zakona kojom se potvrđuje da je uplata takse izvršena, a koja se prilaže uz zahtev za zaštitu prava prilikom podnošenja zahteva naručiocu, kako bi se zahtev smatrao potpunim;

18) obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

9. Obrazac ponude

Član 10

Obrazac ponude priprema se tako da popunjen od strane ponuđača sadrži:

1) opšte podatke o ponuđaču, odnosno svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, kao i podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj, kontakt i dr.);

2) rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne može biti kraći od 30 dana;

3) predmet, cenu i ostale podatke koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora;

4) podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču.

10. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

Član 11

Konkursna dokumentacija sadrži uslove koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku javne nabavke, kao i dokaze kojima se dokazuje njihova ispunjenost.

Konkursna dokumentacija sadrži i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, ako je ispunjavanje tih uslova neophodno za ocenu sposobnosti ponuđača ili podnosioca prijave, za izvršenje određenog ugovora o javnoj nabavci.

U konkursnoj dokumentaciji navode se:

1) obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona;

2) dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona ukoliko ih je naručilac odredio;

3) uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona;

4) uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona.

Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. i 76. Zakona sadrži:

1) precizno navođenje jednog ili više dokaza određenih Zakonom i ovim pravilnikom za svaki od predviđenih uslova za učešće u postupku javne nabavke i organa nadležnog za njihovo izdavanje;

2) navođenje da se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona, ukoliko se naručilac za tu mogućnost opredelio;

3) precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77. stav 5. Zakona;

4) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi;

5) obaveštenje da će naručilac u slučaju kada se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona, postupiti u skladu sa članom 79. st. 2. i 3. Zakona.

11. Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni

Član 12

U obrascu strukture cene po potrebi navode se osnovni elementi ponuđene cene:

1) cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a;

2) procentualno učešće određene vrste troškova u slučaju kada je navedeni podatak neophodan radi usklađivanja cene tokom perioda trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma (učešće troškova materijala, rada, energenata i dr.).

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elementi ponuđene cene sadržani u obrascu ponude.

12. Sredstva obezbeđenja

Član 13

U konkursnoj dokumentaciji može da se navede sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim ponuđači obezbeđuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke, kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza, odnosno za povraćaj avansnog plaćanja.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, odnosno za izvršenje ugovorne obaveze, naručilac može da traži u iznosu ne većem od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a, odnosno ugovora, osim u slučaju obezbeđenja za avansno plaćanje.

Sredstvo obezbeđenja može biti:

1) bankarska garancija;

2) hipoteka;

3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom;

4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari;

5) menica;

6) polisa osiguranja i dr.

Član 14

Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja.

Sredstvo obezbeđenja ne može se vratiti ponuđaču pre isteka roka trajanja, osim ako je ponuđač u celosti ispunio svoju obezbeđenu obavezu.

U slučaju dogovorenog avansnog plaćanja naručilac ne može da isplati nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja.

13. Obrazac troškova pripreme ponude

Član 15

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja.

14. Izjava o nezavisnoj ponudi

Član 16

Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

III DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače ili podnosioce prijava

Član 17

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog privrednog suda;

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

4) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom;

5) izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače ili podnosioce prijava

Član 18

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra;

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

4) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom;

5) izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

3. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za fizička lica kao ponuđače ili podnosioce prijava

Član 19

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, fizičko lice kao ponuđač ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

2) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

3) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom;

4) izjave o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

4. Dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 76. Zakona

Član 20

Ispunjenost dodatnih uslova iz člana 76. Zakona dokazuje se putem javnih isprava, kao i na drugi način u skladu sa Zakonom.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

1. Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 21

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni glasnik RS", br. 29/13 i 104/13).

2. Stupanje na snagu

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".