Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

OPŠTA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA IZDANJA KOMPANIJE PARAGRAF
NA SNAZI OD 01.01.2015. GODINE


Opštim pravilima i uslovima pretplate na izdanja kompanije Paragraf – (u daljem tekstu: OPŠTA PRAVILA), regulišu se međusobna prava i obaveze između ugovornih strana potpisnica ugovora o pretplati.

Izdanja kompanije Paragraf obuhvataju sledeće:

 • Pravna baza PARAGRAF LEX desktop verzija (PARAGRAF LEX)
 • Pravna baza PARAGRAF LEX online verzija (PARAGRAF LEX ONLINE),
 • Časopis PRAVNI INSTRUKTOR,
 • Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR,
 • Časopis CARINSKI INSTRUKTOR,
 • Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR.

Opšta pravila se sastoje iz odredaba koje važe za sva izdanja kompanije Paragraf (Opšte odredbe) i pravila i uslova pretplate koja važe za posebna izdanja kompanije Paragraf (Posebna pravila, više vrsta).

DEFINISANJE POJMOVA:

ZAKLJUČNICA – predstavlja ugovor o pretplati, kojim se PRETPLATNIK pretplaćuje na određeno/a izdanje/a kompanije Paragraf.
PRETPLATNIK je pravno ili fizičko lice koje zaključi ugovor o pretplati sa kompanijom Paragraf, i može imati više korisnika.
PRETPLATA – predstavlja zbir svih ugovora o pretplati (na bilo koja izdanja) zaključenih između kompanije Paragraf i PRETPLATNIKA.
PRETPLATNI PERIOD je vremenski period trajanja određene licence i počinje od trenutka dostavljanja aplikacionog koda PRETPLATNIKU.
PROŠIRENJE PRETPLATE – predstavlja zaključenje novog ugovora o pretplati sa istim PRETPLATNIKOM, a kojim se povećava broj zaključenih pretplata.
TIPOVI DOKUMENATA – nalaze se u delu pravne baze „Sadržaj“ i mogu se dodavati, menjati ili brisati. Na primer: Propisi,  Sudska praksa, Službena mišljenja, Modeli, e-časopisi u kojima se nalaze Stručni komentari i Pitanja i odgovori, „Paragraf info“ u kome se nalaze Vesti, Carinska tarifa i drugi tipovi dokumenata.
PRETPLATNA DOKUMENTA – ZAKLJUČNICOM, PRETPLATNIK se pretplaćuje na dobijanje odnosno preuzimanje dokumenata, u dnevnom režimu, u elektronskoj formi. Ukoliko PRETPLATNIK koristi bodove, pretplatna dokumenta su ona koja otvori koristeći te bodove. Ukoliko nije ograničen bodovima (flat), pretplatna dokumenta su ona, kojima se, tokom PRETPLATNOG PERIODA, PARAGRAF LEX ONLINE ili PARAGRAF LEX dnevno ažurira, a PRETPLATNIK im ima pravo pristupa, saglasno zaključenoj PRETPLATI. 
OSTALA DOKUMENTA su sva ostala dokumenta koja nisu pretplatna a nalaze se u PARAGRAF LEX ONLINE-u. 
ARHIVSKA DOKUMENTA – predstavljaju redakcijski prerađena dokumenta, objavljena u PARAGRAF LEX-u, od početka objavljivanja pravne baze do dana zaključenja pretplate.
LICENCA – predstavlja mogućnost pristupa pojedinačnog korisnika PARAGRAF LEX ONLINE, odnosno pojedinačnu instalaciju (pojedinačna ili mrežna verzija) kod PARAGRAF LEX-a.
NALOG – obuhvata jednu ili više LICENCI za pristup PARAGRAF LEX ONLINE-u, i sastoji se od:  imena, prezimena, korisničkog imena, šifre, email-a itd, koje PRETPLATNIK unosi i mogu služiti kao sredstvo identifikacije u evidenciji kompanije Paragraf.
CENOVNIK – predstavlja tabelarni prikaz vrednosti pojedinačnih TIPOVA DOKUMENATA izraženih u bodovima odnosno poenima, dostupnim u PARAGRAF LEX ONLINE-u, klikom na UPUTSTVO-CENOVNIK.
LOGOVANJE – beleženje korisničkih aktivnosti u PARAGRAF LEX ONLINE-u.
AKCIJA – reklamni period u kojem se nude posebni uslovi pretplate i traje ograničen vremenski period.
APLIKACIONI KOD je kombinacija slova i brojeva koju PRETPLATNIK dobija za registraciju svoje licence, odnosno naloga.
ŠIFRA je skup slova i/ili brojeva koju bira PRETPLATNIK za svaki NALOG radi individualizacije korišćenja PARAGRAF LEX ONLINE-a i sprečavanja zloupotreba odnosno neovlašćenog pristupa PARAGRAF LEX ONLINE-u.
BAZA PODATAKA – predstavlja, zajedno sa programom, nosač svih redakcijski obrađenih dokumenata.

OPŠTE ODREDBE

(1)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na određeno izdanje kompanije Paragraf ili više izdanja, u štampanoj i/ili elektronskoj formi.
Početak pretplate je različit u zavisnosti od izdanja. Pretplata počinje danom potpisivanja zaključnice, odnosno, ukoliko se pretplatnik nije registrovao, osmog dana od dana potpisivanja zaključnice za pretplatu na Paragraf Lex i/ili Paragraf Lex Online.
Opšta pravila dostupna na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije Paragraf (www.paragraf.rs/opstapravila) predstavljaju sastavni deo zaključnice.

(2)

Pretplatnik, samo u toku pretplatnog perioda, u zavisnosti od tipa i dužine pretplate, može dobiti određene privilegije, koje kompanija Paragraf može da ograniči, izmeni ili ukine bez saglasnosti pretplatnika kada proceni da je to u njenom interesu. Pregled privilegija, koje zavise od izdanja na koje se pretplatnik pretplaćuje, je prikazan u tabeli privilegija koja predstavlja sastavni deo ovih pravila. 
Pretplatnik koji ne plati iznos pretplate u roku navedenom u fakturi, istekom roka gubi mogućnost korišćenja privilegija.

(3)

Sva izdanja uživaju autorsko pravnu zaštitu na kojima je kompanija Paragraf isključivi nosilac imovinskih autorskih prava na ekonomsko iskorišćavanje, snimanje i umnožavanje, stavljanje u promet, davanje u zakup, davanje na poslugu odnosno javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dostupnim javnosti primeraka dok sva moralna i ostala imovinska autorska prava zadržava autor izdanja sve u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 i 119/2012 dalje: ZASP)

(4)

U slučaju da pretplatnik neovlašćeno objavi, zabeleži, umnoži ili javno saopšti na bilo koji način, u celini ili delimično, pojedinačno dokumenta iz izdanja ili izdanja/e u celini ili stavi u promet ili dâ u zakup ili u komercijalne svrhe, drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke izdanja kompanije Paragraf predviđene su novčane kazne iz čl. 215. i 216. ZASP.

(5)

Pretplatnik se obavezuje da predmet pretplate koristi samo za svoje potrebe, u protivnom je dužan da kompaniji Paragraf nadoknadi štetu koja bi nastala usled nepoštovanja ove ugovorne obaveze.

(6)

Nakon isteka zaključnice, pretplatnik može obnoviti istu. Ukoliko pretplatnik ima više potpisanih zaključnica, obnova (za izdanja sa te zaključnice) se vrši nakon isteka svake pojedinačne zaključnice.

(7)

Email iz zaključnice se može koristiti za zvaničnu korespodenciju između pretplatnika i kompanije Paragraf, koja obuhvata i mogućnost proširenja i obnove pretplate. 

(8)

Kompanija Paragraf neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati trećim licima/pretplatnicima na izdanja, po osnovu stručnih tekstova i drugih priloga koji su objavljeni u tim izdanjima ili im budu učinjeni dostupni na drugi način. Tekstovi sadržani u svim izdanjima izražavaju mišljenja i stavove državnih i drugih organa i organizacija, autora teksta ili redakcije kompanije Paragraf. Stavovi sadržani u autorskim tekstovima odražavaju stav autora, i ne moraju odražavati zvanična mišljenja nadležnih organa niti kompanije Paragraf. Dokumenti koji predstavljaju zvanične stavove državnih i drugih organa i organizacija su na kraju teksta ovih dokumenata posebno označeni sa naznakom organa koji ih je doneo.

Izraženi stavovi i mišljenja, i kada je reč o zvaničnim stavovima državnih organa, neće uvek biti identično primenjeni u svakom konkretnom slučaju, bilo zbog razlike u činjenicama ili zbog drugačijeg shvatanja lica koje u određenom organu odlučuje o nečijim pravima i obavezama.

(9)

Upisivanjem svojih podataka na zaključnici, pretplatnik iskazuje svoj izričit pristanak kompaniji Paragraf da mu se na e-mail, telefonom (fiksni/mobilni), telefaksom i na adresu šalju komercijalna, nekomercijalna i druga obaveštenja koja će biti isključivo vezana za poslovanje kompanije Paragraf, a kompanija Paragraf se obavezuje da neće navedene podatke ustupati trećim licima niti ih koristiti u komercijalne svrhe van kompanije Paragraf.

(10)

Opšta pravila se odnose na sva lica koja koriste izdanja kompanije Paragraf po bilo kom osnovu, sa ili bez naknade.

(11)

Kompanija Paragraf zadržava pravo izmena i/ili dopuna opštih pravila. Izmenjena i/ili dopunjena opšta pravila će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih opštih pravila već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.

PRETPLATNIK se, kod prve pretplate, može upoznati sa aktuelnom verzijom opštih pravila na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije Paragraf (www.paragraf.rs/opstapravila)  ili dostavljanjem opštih pravila uz zaključnicu, na zahtev pretplatnika.

(12)

Pravo na povlašćenu cenu za proširenje pretplate, pretplatnik stiče na osnovu broja izdanja na koja je, na dan zaključenja proširenja pretplate, pretplaćen.

Pravo na povlašćenu cenu za proširenje pretplate, pretplatniku prestaje otkazivanjem ili istekom vremena prvog ili bilo kog prethodnog izdanja na koje se pretplatio pre proširenja pretplate, a čija je cena veća od cene izdanja za koje se pretplata proširila. U tom slučaju, pretplatnik je, ukoliko ne obnovi pretplatu na skuplje izdanje, dužan platiti srazmeran deo cene do punog iznosa skupljeg izdanja obračunat do datuma isticanja proširene pretplate. Ukoliko pretplatnik ne uplati razliku u ceni do punog iznosa skupljeg izdanja u roku od 15 dana od dana isteka neobnovljenog izdanja, kompanija Paragraf ima pravo da onemogući dalje dobijanje i/ili preuzimanje povlašćenog izdanja, s tim što kompanija Paragraf zadržava pravo na potraživanje naknade iznosa do pune cene skupljeg izdanja.

(13)

Kompanija Paragraf zadržava pravo da, samostalno, bez saglasnosti pretplatnika, u svojim izdanjima reklamira druge pravne subjekte, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA "PARAGRAF LEX"

(14)

Paragraf Lex se sastoji od: arhivskih dokumenata, pretplatnih dokumenata i baze podataka.

Pretplata na Paragraf Lex se vrši kroz izbor odgovarajućeg/ih paketa dokumenata, tj. pretplatnih paketa (dalje: Paketa):

PUN PAKET (PAKET 1 + PAKET 2): PARAGRAF LEGISLATIVA + PARAGRAF STRUČNI KOMENTARI I TUMAČENJA PROPISA (uz ovaj paket dobija se besplatno e-časopis INSPEKTOR do 30.06.2015.) + besplatno BONUS PAKET* + odgovarajući broj besplatnih ulaznica** za jednodnevna savetovanja + odgovarajući broj besplatnih online poena*** (u daljem tekstu: Pun paket)

PAKET 1: PARAGRAF LEGISLATIVA (Službena mišljenja, Sudska praksa, Strana sudska praksa, Modeli, Evropsko zakonodavstvo i druga strana prava) + besplatno BONUS PAKET* + odgovarajući broj besplatnih ulaznica** za jednodnevna savetovanja + odgovarajući broj besplatnih online poena*** (u daljem tekstu: Paket 1)

PAKET 2: PARAGRAF STRUČNI KOMENTARI I TUMAČENJA PROPISA (e-časopisi: Ustavno sudski instruktor, Pravni instruktor, Poresko-računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor i Carinski instruktor i Objašnjenja Uprave carina) + besplatno BONUS PAKET* + odgovarajući broj besplatnih ulaznica** za jednodnevna savetovanja + odgovarajući broj besplatnih online poena*** (u daljem tekstu: Paket 2)

*BONUS PAKET sadrži : 1.Propise svih nivoa 2. Carinsku tarifu 3.Paragraf Info - vesti 4. e-časopise: Paragraf e-Press, Instruktor za finansijsko tržište 5.Obrasce do 30.06.2015. 6.Tendere 7. Kalkulator sudskih taksi do 30.06.2015. 8.Kamatni kalkulator do 30.06.2015, a u skladu sa OPŠTIM PRAVILIMA I USLOVIMA PRETPLATE NA IZDANJA KOMPANIJE PARAGRAF

**Ulaznica za besplatno savetovanje se može koristiti isključivo kada Društvo to izričito navede u programu savetovanja.

*** Online poeni - u zavisnosti od broja licenci i iznosa pretplate, a na osnovu kriterijuma utvrđenih u posebnoj odluci Društva i u skladu sa Opštim pravilima, dobija se određeni broj besplatnih online poena za korišćenje Paragraf Lex online i Paragraf Lex Android verzije. Android verzija deli poene sa Online verzijom.

 (15)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na dobijanje odnosno preuzimanje pretplatnih dokumenata, u dnevnom režimu, u elektronskoj formi.

Pretplatnik samo u toku pretplatnog perioda stiče i mogućnost pristupa arhivskim dokumentima, relacijama između dokumenata i pravo korišćenja svih funkcionalnosti baze podataka.

(16)

Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče mogućnost, tokom pretplatnog perioda:

1. da instalira i koristi bazu podataka kako bi preuzeo pretplatne dokumente i to na način da je jedna kopija namenjena jednom personalnom računaru pretplatnika;

2. da dobije korisničko pristupno ime, lozinku ili kod za pokretanje programa, pri instalaciji i reinstalaciji;

3. da reinstalira Paragraf Lex u slučaju: softverskog ili hardverskog gubitka ili oštećenja računara, prebacivanja Paragraf Lex-a sa jednog računara na drugi i u drugim opravdanim situacijama;

4. da pristupi arhivskim dokumentima;

5. da dobije i preuzme pretplatne dokumente, u skladu sa pretplatom iz zaključnice, posredstvom Interneta (ili CD-a ako je tako navedeno u zaključnici). Obaveza je pretplatnika da sam obezbedi pristup internetu;

6.  da proširi pretplatu po povlašćenim cenama i ostvari popust na druga izdanja i aktivnosti kompanije Paragraf;

7. da štampa pretplatne dokumente, kao i pravo da ih zadrži u svojoj arhivi bez prava dalje distribucije;

8. da po isteku pretplatnog perioda, na svoj pismeni zahtev, koji kompanija Paragraf primi u roku od 14 dana od isteka pretplate, dobije u vlasništvo CD sa snimljenim pretplatnim dokumentima, u slučaju da te dokumente nije sam sačuvao ili odštampao, na koje je stekao pravo pristupa putem pretplate u periodu navedenom u zaključnici, bez dokumenata koji su u relacijskoj vezi sa pretplatnim dokumentima i bez arhivskih dokumenata;

9.  da postavlja pitanja redakciji kompanije Paragraf, pod uslovom da je pretplatnik u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa platio fakturisani iznos. Kompanija Paragraf zadržava pravo ograničavanja broja pitanja na koje će odgovarati u određenom vremenskom periodu kao i na ukidanje mogućnosti dobijanja odgovora. Kompanija Paragraf ima pravo da odbije da odgovori na pitanje za koje proceni da nije aktuelno, nije interesantno za objavljivanje u svojim izdanjima odnosno nije u skladu sa njenom poslovnom politikom.

(17)

Ukoliko se naknadno, tokom važenja licence Paragraf Lex, zaključi proširenje te licence nekim dodatnim Paketom, pretplata na taj dodatni Paket traje maksimalno godinu dana tj. do isteka, odnosno obnove te licence

Cena pretplate na dodatni Paket je ista bez obzira na datum isteka licence na koju se nadograđuje.

(18)

Pretplatnik nema pravo da Paragraf Lex dalje ustupa trećim fizičkim odnosno pravnim licima, ali sa pretplatnim dokumentima može raspolagati prema odredbama ZASP-a.

(19)

U svim slučajevima korišćenja Paragraf Lex-a koji bitno odstupaju od "normalne upotrebe", u skladu sa ponašanjem dobrog privrednika, pretplatnik mora dobiti pismenu saglasnost kompanije Paragraf, a u posebnim slučajevima i od autora.

(20)

Kompanija Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na Paragraf Lex-u, o čemu pretplatnika obaveštava i u skladu sa tim omogućava pretplatniku besplatno preuzimanje novih verzija programa (koja može da zahteva reinstalaciju) koju je pretplatnik u obavezi da prihvati i sam izvrši reinstalaciju.

(21)

Po prvom zaključenju pretplate, kompanija Paragraf:

- isporučuje pretplatniku instalacioni CD sa pristupnim šiframa ili pretplatnik sam preuzima instalaciju sa zvanične internet prezentacije kompanije Paragraf,

- na zahtev pretplatnika, pruža tehničku podršku pretplatniku vezanu za instalaciju Paragraf Lex-a i obuku za njegovo korišćenje, u skladu sa obavezama svog poslovanja.

U slučaju reinstalacije pretplatnik ima pravo samo na telefonsku tehničku podršku od strane kompanije Paragraf u skladu sa obavezama njenog poslovanja.

(22)

Ukoliko pretplatnik ne obnovi zaključnicu, podleže redovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa bazi podataka (deregistracija) kao i daljeg ažuriranja dnevnih dokumenata. U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovne registracije.

Pretplatnik može produžiti pretplatu na Paragraf Lex, čime stiče pravo na produženje registracije, na jedan od sledećih načina:

a) potpisom zaključnice za obnovu pretplate ili

b) direktnom uplatom iznosa pretplate prema važećem cenovniku na dan uplate.

U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana posebnih pravila, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim Opštim pravilima.

POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ŠTAMPANA IZDANJA

(23)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na određene časopise. Naziv časopisa, njihovi brojevi kao i broj komada su navedeni u zaključnici.

(24)

Pretplata na časopis podrazumeva kupovinu i dostavljanje pretplatniku ugovorenog broja časopisa, mesečno, za vreme pretplate, kao i specialis brojeve ako i kada ih kompanija Paragraf bude izdavala.

POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ELEKTRONSKU ZBIRKU PODATAKA - PRAVNA BAZA "PARAGRAF LEX ONLINE"

(25)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na odgovarajući paket pretplatnih dokumenata pravne baze Paragraf Lex Online, naveden u zaključnici, a dostupnih posredstvom Interneta na sajtu kome se može pristupiti odgovarajućim linkom postavljenim na adresi: www.paragraf.rs

(26)

Nakon potpisivanja zaključnice, pretplatniku se dostavlja aplikacioni kôd putem email-a ili sms porukom na mobilni telefon koji je pretplatnik naveo u zaključnici. Ukoliko ovi podaci nisu navedeni u zaključnici, aplikacioni kôd se šalje pretplatniku poštom na adresu iz zaključnice.  Pretplatniku, aplikacioni kôd služi za kreiranje i registraciju naloga, pri čemu je u obavezi da popuni određene podatke (korisničko ime, šifra i drugi podaci) kako bi pristupio Paragraf Lex Online-u.

Poslati email, od strane kompanije Paragraf, koji sadrži aplikacioni kôd, može kod pretplatnika stići u junk, spam ili drugi sličan folder, što je pretplatnik dužan blagovremeno proveriti u cilju izbegavanja nesporazuma.

(27)

Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče:

 • pravo dobijanja  aplikacionog kôda;
 • pravo da koristi bazu podataka kako bi preuzeo pretplatne dokumente i to na način da je jedna licenca namenjena jednoj osobi;
 • mogućnost pristupa ostalim dokumentima, relacijama između dokumenata i korišćenja svih funkcionalnosti baze podataka.
 • pravo preuzimanja pretplatnih dokumenata u skladu sa pretplatom iz zaključnice posredstvom Interneta  u toku pretplatnog perioda. Obaveza je pretplatnika da sam obezbedi pristup Internetu;
 • mogućnost popusta na druga izdanja i aktivnosti kompanije Paragraf:
 • pravo štampanja pretplatnih dokumenata samo za svoje potrebe, kao i pravo da ih zadrži u svojoj arhivi bez prava dalje distribucije;
 • mogućnost da, po isteku pretplatnog perioda, na svoj pismeni zahtev, koji kompanija Paragraf primi u roku od 14 dana od isteka pretplate, dobije u vlasništvo CD sa snimljenim pretplatnim dokumentima, u slučaju da te dokumente nije sam sačuvao ili odštampao, bez dokumenata koji su u relacijskoj vezi sa pretplatnim dokumentima i bez ostalih dokumenata.
 • mogućnost postavljanja pitanja i dobijanja odgovora, tokom pretplatnog perioda, od redakcije kompanije Paragraf u skladu sa njenim mogućnostima, pod uslovom da je pretplatnik u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa platio fakturisani iznos. Kompanija Paragraf zadržava pravo ograničavanja broja pitanja na koje će odgovarati u određenom vremenskom periodu kao i na ukidanje mogućnosti dobijanja odgovora. Kompanija Paragraf ima pravo da odbije da odgovori na pitanje za koje proceni da nije aktuelno, nije interesantno za objavljivanje, odnosno nije u skladu sa njenom poslovnom politikom.
 • pravo, na ponovno dostavljanje (ili resetovanje) aplikacionog kôda ili šifre, u slučaju gubitka, a na zahtev pretplatnika, slanjem putem email-a ili sms-a na email ili mobilni telefon koji su korišćeni pri registraciji licence ili potpisivanju zaključnice.

(28)

Jedna licenca je namenjena jednom korisniku kod pretplatnika i ne sme je koristiti više korisnika, niti se sme ustupati drugim korisnicima, bez obzira da li je pretplata zaključena sa naknadom ili bez naknade.

Nije dozvoljeno da se više korisnika, nego što taj nalog ima registrovanih licenci, istovremeno uloguju na isti nalog. Svaki korisnik je dužan da se odjavi po prestanku korišćenja Paragraf Lex Online-a, zbog mogućnosti izbegavanja kažnjavanja.

Ukoliko se pokuša više nego dozvoljenih, istovremenih, logovanja na jedan nalog, kompanija Paragraf će takvo ponašanje smatrati neovlašćenim pokušajem pristupa Paragraf Lex Online-u i zadržava pravo da onemogući pristup bazi. Ukoliko se ovakvo ponašanje ponovi sa istog naloga, kompanija Paragraf može, svaki put, onemogućiti sve pristupe sa tog naloga, u vremenskom periodu  od 12h do 24h . U slučaju dalje zloupotrebe korišćenja naloga, pretplatnik gubi pravo na povlašćene cene i ostale privilegije.

(29)

Ukoliko se naknadno, tokom važenja licence Paragraf Lex Online, zaključi proširenje te licence nekim dodatnim Paketom, odnosno tipom dokumenta, pretplata na taj dodatni Paket, odnosno tip dokumenta traje maksimalno godinu dana tj. do isteka, odnosno obnove te licence. Cena pretplate na dodatni Paket, odnosno tip dokumenta je ista bez obzira na datum isteka licence na koju se nadograđuje.

(30)

Kompanija Paragraf zadržava pravo da licence, dodeljene bez naknade, isključi u svakom momentu.

(31)

U slučaju promene korisnika kod istog pretplatnika, novi korisnik je dužan izmeniti podatke iz registracije.

(32)

U svim slučajevima korišćenja Paragraf Lex Online-a koji bitno odstupaju od "normalne upotrebe" u skladu sa ponašanjem dobrog privrednika, pretplatnik mora dobiti pismenu saglasnost kompanije Paragraf, a u posebnim slučajevima i od autora.

(33)

Kompanija Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na Paragraf Lex Online-u.

Pri obnovi licence, pretplatnik ima pravo da izabere drugačiji izbor Paketa, odnosno tipova dokumenata u skladu sa ponudom, čime gubi pravo pristupa Paketu, odnosno tipu dokumenta koji nije obnovio.

(34)

Kompanija Paragraf pruža tehničku podršku pretplatniku u vezi sa korišćenjem Paragraf Lex Online-om, u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima, a pretplatnik potpisivanjem zaključnice prihvata minimalne zahteve za korišćenje Paragraf Lex Online-a, koja su sastavni deo opštih pravila.

(35)

Ukoliko pretplatnik ne produži licencu, podleže re­dovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa Paragraf Lex Online-u (deregistracija). U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovnog pristupa Paragraf Lex Online-u.

Pretplatnik može produžiti važenje licenci u svojoj pretplati, na jedan od sledećih načina:

a) potpisom zaključnice za obnovu licence ili

b) direktnom uplatom iznosa cene licence/i prema važećem cenovniku kompanije Paragraf na dan uplate.

U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana posebnih pravila, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim opštim pravilima.

(36)

Zaključenjem pretplate, pretplatnik dobija određen broj bodova koje troši tokom pretplatnog perioda.  Dobijeni broj bodova se smanjuje preuzimanjem dokumenata iz Paragraf Lex Online-a pri čemu svaki dokument nosi određen broj bodova, prikazanih u cenovniku.

Broj bodova se ne umanjuje ukoliko se sa istog računara i sa istog browser-a pristupa istom dokumentu više puta u okviru 6h od momenta svakog naplaćenog pristupa. Po isteku 6h, kao i ako se u okviru 6h pristupi istom dokumentu sa drugog računara ili browser-a, ovakav pristup se smatra novim pristupom i naplaćuje se, umanjenjem bodova.

(37)

Ukoliko pretplatnik potroši dobijene bodove:

 • može dokupiti potreban broj bodova ili
 • može, na pitanje kompanije Paragraf, prihvatiti ulazak u minus. Potrošene bodove “u minusu” kompanija Paragraf fakturiše pretplatniku periodično (mesečno, tromesečno).

(38)

Suma bodova, koje pretplatnik zaključenjem pretplate dobija, se mora utrošiti tokom pretplatnog perioda. Ukoliko se ne utroši, preostali bodovi ili bodovi koje tokom pretplate pretplatnik dokupi, propadaju i ne mogu se prenositi u novi pretplatni period, niti pretplatnik može potraživati njihovu vrednost od kompanije Paragraf.

Kompanija Paragraf zadržava pravo da, tokom pretplatnog perioda, menja vrednost dokumenata izražen brojem bodova, o čemu je dužna obavestiti pretplatnika. Ukoliko pretplatnik nastavi da koristi Paragraf Lex Online, smatraće se da je prihvatio izmene. U suprotnom, pretplatnik može otkazati ugovor, a kompanija Paragraf je dužna vratiti srazmeran deo vrednosti neiskorišćenih bodova pretplatniku u novcu.

(39)

Pretplatnik je saglasan da je odgovoran za sve aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim nalogom/nalozima.

(40)

Ukoliko pretplatnik primeti da neko neovlašćeno koristi njegov nalog, dužan je bez odlaganja obavestiti kompaniju Paragraf, putem emaila na support@paragraf.rs ili putem telefona tehničke podrške koji se nalaze na sajtu kompanije Paragraf, kako bi lozinka odmah bila promenjena i pretplatnik zaštićen od dalje zloupotrebe. U suprotnom, kompanija Paragraf nije odgovorna za utrošene bodove u tom periodu.

(41)

Kompanija Paragraf može onemogućiti pristup Paragraf Lex Online-u u slučaju:

 • zloupotrebe naloga od strane pretplatnika,
 • ukoliko pretplatnik kasni sa uplatom pretplate iz zaključnice,
 • postojanja bezbednosnih razloga koji nameću potrebu da pretplatnik promeni i odredi novu šifru nakon čega se nalog ponovo aktivira,
 • kao i u situaciji iz člana 29. ovih pravila.

(42)

Pretplatnik je saglasan da kompanija Paragraf ima pravo da loguje sve sesije, a sve u cilju prikupljanja i obrade informacija korisnih za unapređenje Paragraf Lex Online-a.

(43)

Kompanija Paragraf  ne odgovara za “pad” servera treće strane na kome je postavljen Paragraf Lex Online ili se dogode nepredviđene okolnosti, bez krivice kompanije Paragraf, a na šta ona ne može da utiče, kao ni za podešavanja na računaru korisnika (tj. mreži), od čega zavisi mogućnost pristupa serveru na kome se nalazi Paragraf Lex Online.

(44)

Kompanija Paragraf će pretplatniku preporučiti upotrebu određenog browsera za ostvarivanje najbolje funkcionalnosti Paragraf Lex Online, a ukoliko pretplatnik izabere drugi browser, kompanija Paragraf ne odgovara ako, izabrani browser, nije optimizovan za korišćenje aplikacije pravne baze na način na koji je kompanija Paragraf to projektovala.

(45)

Sva posebna pravila koja važe za Paragraf Lex Online, važe i za pretplatnike koji mu pristupaju sa mobilnog telefona (koji mora imati operativni sistem „Android“), koristeći Paragraf Lex Android aplikaciju. Razlika je jedino u uređaju sa koga se pristupa Paragraf Lex Online-u.

POSEBNA PRAVILA I USLOVI ZA KORIŠĆENJE ULAZNICA ZA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF

(46)

Ova pravila se odnose na korišćenje ulaznica samo za jednodnevna savetovanja koje organizuje kompanija Paragraf.

(47)

Ulaznica se može koristiti samo za savetovanje za koje je to u prijavnom formularu izričito navedeno.

(48)

Za učestvovanje na savetovanju, za koje se ulaznica koristi, neophodna je prethodna prijava učesnika, putem štampanog ili online formulara na veb sajtu kompanije Paragraf.

(49)

Za učešće na savetovanjima važi pravilo jedna ulaznica za prisustvo jednog učesnika. Izuzetno, za prisustvo na određenim savetovanjima je potrebno više ulaznica po učesniku, o čemu odluku donosi kompanija Paragraf.

(50)

Kompanija Paragraf ne odgovara za nestanak ličnih stvari učesnika savetovanja, zdravstvenih povreda učesnika tokom savetovanja unutar kompleksa gde se savetovanje održava kao ni za bezbednosti vozila učesnika, parkiranih oko kompleksa.

(51)

Ulaznica se može koristiti do datuma naznačenog na njoj. Ukoliko datum nije naveden na ulaznici ista se može koristiti do dana isteka pretplate po osnovu koje je dobijena i, u slučaju obnove pretplate, se ne može prenositi u naredni period.

(52)

Pretplatnik može svoju ulaznicu ustupiti drugom pravnom i/ili fizičkom licu.

(53)

Pretplatnik je odgovoran za postupanje sa ulaznicom dobijenom po osnovu pretplate.

U slučaju gubitka ulaznice pretplatnik je dužan, bez odlaganja, obavestiti kompaniju Paragraf o tome. U suprotnom može izgubiti pravo na ulaznicu ukoliko ona bude iskorišćena od strane drugog lica.

Ukoliko pretplatnik prijavi gubitak ulaznice, kompanija Paragraf će mu omogućiti učestvovanje na savetovanju bez ulaznice s tim što će u svojoj evidenciji poništiti ulaznicu tog pretplatnika. Po potrebi, kompanija Paragraf može kôdove/brojeve izgubljenih ulaznica poslati pretplatniku na email ili mobilni telefon putem sms-a iz zaključnice.

(54)

U slučaju otkaza pretplate ulaznica prestaje da važi.

(55)

U slučaju zloupotrebe ulaznice od strane pretplatnika kompanija Pragraf zadržava pravo potraživanja naknade štete od pretplatnika (na pr. pretplatnik koji u prvih 6 meseci iskoristi ulaznice stečene zaključenjem pretplate, a potom otkaže pretplatu).

POSEBNA PRAVILA I USLOVI ZA KORIŠĆENJE PRIJAVE ZA PRIRUČNIKE

(56)

Ova pravila se odnose na prijavu za poručivanje priručnika u izdanju kompanije Paragraf u elektronskom i štampanom formatu.

(57)

Prijava se može koristiti za poručivanje samo određenih, izričito navedenih, priručnika u izdanju kompanije Paragraf.

(58)

Za poručivanje priručnika, neophodno je prethodno popunjavanje prijavnog formulara koji se nalazi na vebsajtu kompanije Paragraf na adresi: www.paragraf.rs (u delu izdanja). Pretplatnik može priručnik poručiti i telefonskim putem, dostavljanjem podataka iz prijave zaposlenom u kompaniji Paragraf.

(59)

Za poručivanje priručnika, važi pravilo jedna prijava za poručivanje jednog priručnika. Izuzetno, za poručivanje određenih priručnika je potrebno više prijavnih kôdova/brojeva iz prijava, o čemu odluku donosi kompanija Paragraf.

(60)

Pretplatnik može poručiti priručnike u štampanom formatu samo ako ih kompanija Paragraf ima na zalihama. Ukoliko kompanija Paragraf više nema određeni priručnik u štampanom formatu, može eventualno omogućiti njegovo poručivanje u elektronskom formatu, na CD-u.

(61)

Prijava se može koristiti do datuma naznačenog na njoj. Ukoliko datum nije naveden na prijavi, ista se može koristiti do dana isteka pretplate po osnovu koje je dobijena i, u slučaju obnove pretplate, ne može se prenositi u naredni period.

(62)

Prijava se može ustupiti drugom pravnom i/ili fizičkom licu.

(63)

Pretplatnik je odgovoran za postupanje sa prijavom dobijenom po osnovu pretplate.

U slučaju gubitka prijave pretplatnik je dužan, bez odlaganja, obavestiti kompaniju Paragraf o tome. U suprotnom, može izgubiti pravo na prijavu ukoliko ona bude iskorišćena od strane drugog lica.

Ukoliko pretplatnik prijavi gubitak prijave, kompanija Paragraf će mu omogućiti poručivanje priručnika, dostavljanjem izgubljenih prijavnih kôdova/brojeva na pretplatnikov email ili mobilni telefon putem sms-a iz zaključnice.

(64)

U slučaju otkaza pretplate, prijava prestaje da važi.

(65)

U slučaju zloupotrebe prijave od strane pretplatnika kompanija Pragraf zadržava pravo potraživanja naknade štete od pretplatnika (na pr. pretplatnik koji u prvih 6 meseci iskoristi prijavne kôdove/brojeve, dobijene pri zaključenju pretplate, za poručivanje priručnika, a potom otkaže pretplatu).

(66)

Usvajanjem ovih opštih pravila, prestaju da važe:

Opšta pravila i uslovi pretplate na izdanja kompanije Paragraf, na snazi od 01.10.2014. godine.

TABELA PRIVILEGIJA

 1. Ukoliko je jedan od časopisa Budžetski instruktor
 2. Ukoliko je jedan od časopisa Budžetski instruktor ili Poresko-računovodstveni instruktor ili Carinski instruktor
 3. Važi za kupce priručnika ili pretplatnike na štampana izdanja koji u okviru pretplate dobiju besplatno priručnik
 4. U zavisnosti od broja licenci i iznosa pretplate dobija se određeni broj poena za korišćenje Paragraf Lex Online verzije
 5. Korišćenjem Paragraf Lex Android verzije troše se isti poeni kao i za Paragraf Lex Online verziju
 6. Ukoliko je jedan od časopisa Carinski instruktor

* u terminu i obimu koji je naveden na izdanjima Društva

Tabela privilegija se ne primenjuje na treći i svaki sledeći štampani časopis

MINIMALNI HARDVERSKI I SOFTVERSKI ZAHTEVI ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX I PARAGRAF LEX ONLINE
(Samo zahtevi na kojima je označeno “online” se odnose na Paragraf Lex Online, a svi ostali na Paragraf Lex)


Minimalni hardverski zahtevi
- 32-bitni procesor sa 1.5 GHz
- 512 MB RAM (256 MB za manje opterećene računare)
- 6 Gb slobodnog prostora na disku za instalaciju programa i podataka
- VGA video kartica i monitor
- CD-ROM čitač, USB port ili modem i veza sa Internet provajderom (za jednokorisničku verziju)
- Mrežni adapter i veza sa Serverom (za mrežne verzije)
- Permanentna veza sa Internetom
(kablovski Internet, ADSL) brzine 1 Mbps ("online")

Preporučena podešavanja operativnog sistema
- Regionalna podešavanja za Serbian (Latin) ili (Slovenian)
- Rezolucija 1280x1024, True Color (32 bit)

Minimalni softverski zahtevi
- Operativni sistem Microsoft® Windows NT/2000/XP/Vista/Windows7
- Internet Explorer® 6.5 ili noviji
- Internet Explorer® 8 (preporučeno je da koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a) ("online")
- Instalirana Java™ 6 ili novija - na serveru mrežne verzije
- Instaliran MySQL™ server 5.1. (možete ga besplatno preuzeti na www.mysql.com) - za mrežnu verziju tipa "Classic"

Preporučen hardver za udoban rad
- 32-bitni ili 64-bitni procesor sa 2 GHz
- 1 GB RAM ili više
- Video kartica i monitor sa rezolucijom 1280x1024, True Color (32 bit)
- Permanentna veza sa Internetom (kablovski Internet, ADSL) - za jednokorisničku verziju (2 Mbps za "online")


POSTUPAK INSTALACIJE PARAGRAF LEX-A I TEHNIČKA PODRŠKA

Instalacija Paragraf Lex-a

Instalaciju jednokorisničke verzije Paragraf Lex-a vrši pretplatnik i za ovaj postupak nije potrebno stručno lice.

U postupku instalacije obezbeđena je besplatna telefonska pomoć od strane Službe za tehničku podršku.

Instalaciju mrežne verzije Paragraf Lex-a vrši stručno lice kod pretplatnika - sistem administrator. Na zahtev pretplatnika,
instalaciju mrežne verzije može da izvrši i Služba za tehničku podršku kompanije Paragraf.

Registracija Paragraf Lex-a

Nakon instalacije Paragraf Lex-a, prilikom prvog pokretanja, vrši se njegova registracija (radi prava pristupa serveru Paragraf
Lex na Internetu), koja se obavlja telefonom, pozivanjem broja službe za tehničku podršku ili putem Interneta. Nakon izvršene registracije Paragraf Lex postaje operativan.

Paragraf Lex je instaliran na računar pretplatnika i dostupan mu je svaki dan bez izlaska na Internet. Paragraf Lex se, klikom na dugme “Ažuriranje”, dnevno ažurira putem Interneta ili petnaestodnevno (odnosno mesečno) putem CD-a.

Reinstalacija Paragraf Lex-a

U slučaju da je u toku trajanja pretplate pretplatniku potrebno da se postojeći Paragraf Lex prebaci na drugi računar ili da se ponovo
instalira na isti računar, pretplatniku je obezbeđena besplatna telefonska pomoć od strane Službe za tehničku podršku.

Tehnička podrška

Služba za tehničku podršku obezbeđuje BESPLATNU TELEFONSKU POMOĆ PRETPLATNICIMA, u vremenu od 07.30 do 17.30 svakog dana, osim vikendom.

Po potrebi, izvršiće se i BESPLATAN ODLAZAK KOD PRETPLATNIKA, u skladu sa organizacijom poslovanja, radi rešavanja eventualnih tehničkih pitanja. Tehnička podrška ne podrazumeva instalaciju ili reinstalaciju operativnog sistema na računaru pretplatnika, kao ni popravku uređaja računara.

Nakon zaključenja pretplate na Paragraf Lex, pretplatniku se može isporučiti instalacioni CD sa pristupnim šiframa ili pretplatnik sam preuzima instalaciju sa zvanične Internet prezentacije kompanije Paragraf.

Za tehničke probleme sa korišćenjem Paragraf Lex-a ili Paragraf Lex Online-a, kao i za sve dodatne informacije, obratite se službi tehničke podrške na telefone: 011/2752-999, 011/2759-172, 011/2083-447, 011/2750-024.