Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

UTICAJ UREDBE O DODATKU NA OSNOVNU PLATU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA VISINU NAKNADE PLATE ZA ZAPOSLENE KOJI SE NALAZE NA SPECIJALIZACIJI


Pitanje:

• Da li zaposleni u zdravstvenoj ustanovi koji se nalaze na specijalizaciji imaju pravo na usklađivanje naknade plate zbog donošenja Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2?

Odgovor:

Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu plate, u visini prosečne plate u prethodnih 12 meseci, u slučaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja radi potreba procesa rada. Takođe, propisano je da zaposleni koji je na specijalizaciji ima pravo na usklađivanje naknade plate, kao i da se utvrđena visina naknade plate uvećava za procenat uvećanja plate za delatnost zdravstva.

Vlada je na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon), donela Uredbu o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2020 - dalje: Uredba).

Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. aprila 2020. godine.

Članom 1. Uredbe propisano je da zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojno-zdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija (dalje: zaposleni) ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Imajući u vidu da je Uredbom propisano da zaposleni imaju pravo na "dodatak na" osnovnu platu, a ne da se osnovna plata uvećava, prema našem mišljenju, dodatak na osnovnu platu ima karakter dodatka na platu. Dakle, Uredbom nije propisano da se plata za delatnost zdravstva uvećava (nije povećana osnovica za obračun plate), nego je propisan novi dodatak. Samim tim, prema našem mišljenju, zaposleni koji je na specijalizaciji nema pravo na usklađivanje naknade plate.

Članom 2. Uredbe propisano je da se dodatak na osnovnu platu primenjuje sve dok se ne steknu uslovi da se, saglasno visini dodatka, izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.

Dakle, kada se steknu uslovi i kada se izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenima, zaposleni koji su na specijalizaciji imaće pravo da im se visina naknade plate uskladi sa procentom povećanja plate za delatnost zdravstva.

Marko Jekić