Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

PRAVO OBVEZNIKA PDV - POZORIŠTA DA UMANJI OBRAČUNATI PDV U PORESKOM PERIODU U KOJEM IZVRŠI POVRAĆAJ NOVAC KUPCIMA ULAZNICA ZBOG OTKAZIVANJA PREDSTAVE


Pitanje:

• Da li obveznik PDV - pozorište ima pravo na umanjenje obračunatog PDV u slučaju kada u jednom poreskom periodu izvrši prodaju ulaznica i po tom osnovu obračuna PDV, a zatim u narednom periodu zbog otkazivanja predstave izvrši povraćaj novca kupcima ulaznica?

Odgovor:

Prema odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon), poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

1) promet dobara i usluga;

2) naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.

Prema tome, obveznik PDV koji je izvršio prodaju ulaznica za pozorišnu predstavu i po tom osnovu naplatio iznos naknade za pravo prisustvovanja predstavi koje se ostvaruje na osnovu ulaznice, dužan je da po tom osnovu obračuna PDV u skladu sa Zakonom.

Međutim, ukoliko u narednom poreskom periodu dođe do otkazivanja pozorišne predstave (što znači da usluga za koju je naplaćena naknada neće biti pružena) i obveznik PDV - pozorište vrati novac kupcima ulaznica, pozorište ima pravo da, shodnom primenom člana 21. Zakona, izvrši smanjenje PDV obračunatog po osnovu prodaje ulaznica. Podatak o smanjenju PDV iskazuje se u polju 3.6 Obrasca POPDV koji obveznik podnosi uz poresku prijavu PDV za poreski period u kojem je vraćen novac kupcima ulaznica. Napominjemo, obveznik PDV treba da obezbedi odgovarajuću evidenciju o povraćaju novca kupcima ulaznica (evidencija nije propisana, već obveznik sam sačinjava evidenciju) kojom na verodostojan način dokumentuje da je povraćaj novca izvršen.

Olica Pješčić