Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

OGRANIČENJE MALOPRODAJNE CENE ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

• Maloprodajna cena maski nabavljenih u skladu sa ovom uredbom maksimalno može iznositi 120, a rukavica 40 dinara po komadu sa uračunatim PDV-om • Po jednoj kupoprodaji mogu se isporučiti fizičkom licu - krajnjem kupcu najviše deset komada maski, odnosno 20 komada rukavica • Zaprećene kazne za pravna lica - od 300.000 do 2.000.000 dinara •


Na osnovu člana 200. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) doneta je Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2020 - dalje: Uredba).

Uredba je na snazi od 22.3.2020. godine. Dva puta je izmenjena do sada, poslednji put Uredbom o izmenama uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2020) koja je na snazi od 31.3.2020. godine.

Uredbom se ograničavaju maloprodajne cene zaštitne opreme - maski i rukavica (dalje: zaštitna sredstva), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima u cilju blagovremenog i ravnomernog snabdevanja tržišta.

Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice - trebovanja u količini od najmanje 500.000 komada zaštitnih sredstava (maski odnosno rukavica).

Pravna lica uz narudžbenicu - trebovanje dostavljaju spisak privrednih subjekata koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za dalju prodaju traženih količina.

Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava.

Maloprodajna cena za zaštitna sredstva nabavljena u skladu sa ovom uredbom maksimalno može iznositi:

1) za maske 120 dinara po komadu sa uračunatim PDV;

2) za rukavice 40 dinara po komadu sa uračunatim PDV.

Privredni subjekti koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja po jednoj kupoprodaji mogu isporučiti fizičkom licu - krajnjem kupcu najviše deset komada maski odnosno 20 komada rukavica. Navedeno se odnosi i kada se zaštitna sredstva u maloprodajnom objektu nabavljaju i za potrebe pravnog lica.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako podaci koji se prilažu nisu istiniti. Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako prodaje maske po ceni većoj od 120 dinara i isporučuje više od 10 komada maski krajnjem kupcu. Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara za prekršaj kazniće se preduzetnik. Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu.

Snežana Zvonarić