Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA FISKALNIH POGODNOSTI I DIREKTNIH DAVANJA OD STRANE DRUŠTVA KOJE JE NA DAN 10.04.2020. GODINE ISPLATILO DIVIDENDU OSNIVAČU


Pitanje:

• Da li privredno društvo koje je na dan 10.04.2020. godine isplatilo dividendu osnivaču, ima pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19?

Odgovor:

Privredna društva koja se opredele da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 i 60/2020 - dalje: Uredba), ne mogu isplaćivati dividendu, odnosno dobit, u novcu do kraja 2020. godine. Preciznije rečeno, ovi privredni subjekti mogu isplaćivati dividendu u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ali ako to urade gube pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja, sa svim negativnim posledicama koje to nosi sa sobom.

Sa druge strane, ovi privredni subjekti mogu bez posledica da isplaćuju dividendu u vidu akcija, odnosno udela, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Pod dividendama, u smislu ovog člana, se podrazumevaju sve isplate koje svojim vlasnicima izvrši privredno društvo po osnovu njihovog vlasništva nad akcijama, odnosno udelima tog privrednog društva.

Sve navedeno uređeno je odredbama člana 16. Uredbe.

Međutim, na samom početku primene Uredbe postavilo se pitanje od kojeg datuma važi zabrana isplate dividende - da li od dana kada se društvo formalno opredeli za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja na način predviđen Uredbom (podnošenjem Obrasca PPP PD sa datumom dospeća 4.01.2021. godine) ili od dana stupanja na snagu Uredbe. Drugo pitanje koje se pojavilo jeste da li ako se zabrana primenjuje od dana stupanja na snagu Uredbe, društva koja su isplatila dividendu na dan 10.04. imaju pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

Podsećamo da smo stav po ovom pitanju zauzeli u odgovoru na pitanje pod naslovom "DATUM OD KOJEG PRIVREDNO DRUŠTVO NEMA PRAVO NA ISPLATU DIVIDENDE UKOLIKO ŽELI DA KORISTI FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA", koji je objavljen u časopisu "Poresko-računovodstveni instruktor broj 234, a u elektronskoj bazi Paragraf lex je u relaciji sa ovim odgovorom. Naime, tada smo zauzeli stav da društvo koje želi da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja nema pravo na isplatu dividende počev od dana stupanja na snagu Uredbe, tj. od 10.04.2020. godine, s tim što smo ukazali da bi onim privrednim društvima koja su dividendu isplatila na dan 10.04.2020. godine trebalo omogućiti korišćenje mera, iz razloga što Uredba (bez obzira što je formalno stupila na snagu 10.04.) nije bila javno objavljena do 10.04. uveče.

U međuvremenu, ovaj stav je potvrđen i od strane Ministarstva finansija u odgovoru koji je Ministarstvo finansija dalo Poreskoj upravi na pitanje da li privredno društvo ima pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja ukoliko je isplatu dividende izvršilo dana 10.04.2020. godine. Naime, u navedenom odgovoru Ministarstva finansija navodi se da društvo u tom slučaju ima pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja u skladu sa Uredbom, ali i da bi svaka dalja isplata dividende počev od 11.04.2020. godine, predstavljala kršenje ove zabrane i za posledicu bi imala gubitak prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja u skladu sa Uredbom.

Prema tome, društvo koje je dividendu isplatilo na dan 10.04.2020. godine nije zbog toga izgubilo pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom, ali svaka isplata dividende u smislu člana 16. Uredbe počev od 11.04.2020. godine dovodi do gubitka ovog prava.

Olica Pješčić