Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.12.2020.

Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)


Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15 i 108/16) posle člana 62. dodaje se član 62a koji glasi:

„Član 62a

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova „Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine”, do 31. decembra 2021. godine, delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Način prenosa sredstava iz stava 1. ovog člana, uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o javnim medijskim servisima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print