Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
14.07.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 69/2017)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 90/15 – ispravka, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16, 95/16, 2/17, 23/17, 46/17 i 53/17 – ispravka), u Spisku cena lekova:

– pod rednim brojem 205. u koloni 11. broj: „122,00*” zamenjuje se brojem: „193,00*”;
– pod rednim brojem 210. u koloni 11. broj: „1.089,60” zamenjuje se brojem: „1.181,70”;
– pod rednim brojem 472. u koloni 11. broj: „109,50*” zamenjuje se brojem: „125,00*”;
– pod rednim brojem 1196. u koloni 11. broj: „231,90” zamenjuje se brojem: „375,00”;
– pod rednim brojem 1197. u koloni 11. broj: „273,60” zamenjuje se brojem: „442,40”;
– pod rednim brojem 1365. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA DOO” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1365. u koloni 8. reči: „tableta; 10 mg + 25 mg; ukupno 20 kom., blister, 2 x 10 kom.” zamenjuju se rečima: „tableta; 10 mg + 25 mg; ukupno 20 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom.”;
– pod rednim brojem 1365. u koloni 9. reči: „Pharmanova DOO u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, DD, Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka DD Novo Mesto”;

– pod rednim brojem 1365. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 1365. u koloni 11. broj: „193,00” zamenjuje se brojem: „187,20*”;
– pod rednim brojem 1367. u koloni 5. reči: „PHARMANOVA DOO” zamenjuju se rečima: „KRKA FARMA DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 1367. u koloni 8. reči: „tableta; 10 mg + 12.5 mg; ukupno 20 kom., blister, 2 x 10 kom.” zamenjuju se rečima: „tableta; 10 mg + 12.5 mg; ukupno 20 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom.”;
– pod rednim brojem 1367. u koloni 9. reči: „Pharmanova DOO u saradnji sa Krka, Tovarna Zdravil, DD, Slovenija” zamenjuju se rečima: „Krka DD, Novo Mesto”;
– pod rednim brojem 1367. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;
– pod rednim brojem 1367. u koloni 11. broj: „227,70” zamenjuje se brojem: „229,10*”;
– pod rednim brojem 1792. u koloni 11. broj: „289,90*” zamenjuje se brojem: „409,00*”;
– pod rednim brojem 1960. u koloni 11. broj: „881,70*” zamenjuje se brojem: „1.001,80*”;
– pod rednim brojem 2765. u koloni 11. broj: „1.272,30” zamenjuje se brojem: „7.489,80”;
– pod rednim brojem 3656. u koloni 4. broj: „8606106407143” zamenjuje se brojevima: „8606106407143; 8606106407143”;

– pod rednim brojem 3656. u koloni 8. reči: „film tabl. 1 x 150 mg” zamenjuju se rečima: „film tableta; 150 mg; ukupno 1 kom., blister, 1 x 1 kom.”;
– pod rednim brojem 3691. u koloni 4. broj: „8606105954648” zamenjuje se brojem: „8606007085990”;
– pod rednim brojem 3691. u koloni 5. reči: „GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „PHARMASWISS DOO BEOGRAD”;
– pod rednim brojem 3691. u koloni 11. broj: „20.837,70” zamenjuje se brojem: „19.176,80”;
– pod rednim brojem 4076. u koloni 7. reč: „Clozapine” zamenjuje se rečima: „Clozapine Remedica”;
– pod rednim brojem 4077. u koloni 7. reč: „Clozapine” zamenjuje se rečima: „Clozapine Remedica”;
– pod rednim brojem 4618. u koloni 4. broj: „8606106407358” zamenjuje se brojevima: „8606106407358; 8606106407358”;
– pod rednim brojem 4618. u koloni 8. reči: „tabl. za žvakanje 28 x 4 mg” zamenjuju se rečima: „tableta za žvakanje; 4 mg; ukupno 28 kom., blister, 2 x 14 kom.”;
– pod rednim brojem 4619. u koloni 4. broj: „8606106407365” zamenjuje se brojevima: „8606106407365; 8606106407365”;
– pod rednim brojem 4619. u koloni 8. reči: „tabl. za žvakanje 28 x 5 mg” zamenjuju se rečima: „tableta za žvakanje; 5 mg; ukupno 28 kom., blister, 2 x 14 kom.”;
– pod rednim brojem 5182. u koloni 11. broj: „157,30*” zamenjuje se brojem: „193,30*”;
– lek pod rednim brojem 5901. briše se.

Posle rednog broja 6120. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Red. br. ATC JKL EAN Nosilac dozvole Generičko ime leka (INN) Zaštićeno ime leka Oblik i doza leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena na veliko u dinarima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6121 A10AE56 insulin degludek, liraglutid
6122 A10AE56 0041410 8600102099296 NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD inslulin degludek, liraglutid Xultophy rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 100j./ml + 3,6mg/ml; ukupno 5 kom., pen sa uloškom,
5 x 3 ml Novo Nordisk A/S Danska 24.990,10
6123 A10BB09 gliklazid
6124 A10BB09 1042028 3838989653187; 3838989653187 KRKA FARMA DOO BEOGRAD gliklazid Gliclada SR tableta sa produženim oslobađanjem; 90mg; ukupno 30 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 3 x (10 x 1) kom. Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Slovenija; Nemačka 366,80 *
6125 A10BB09 1042029 3838989653194; 3838989653194 KRKA FARMA DOO BEOGRAD gliklazid Gliclada SR tableta sa produženim oslobađanjem; 90 mg; ukupno 60 kom., blister deljiv na pojedinačne doze, 6 x (10 x 1) kom. Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharna GMBH; Slovenija; Nemačka 732,10 *
6126 C01DA02 gliceril trinitrat
6127 C01DA02 0102183 8059617890032 LICENTIS DOO gliceril trinitrat Nitroglicerina Bioindustria L.I.M. koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/1,5 ml; ukupno 10 kom., ampula, 10 x 1,5 ml Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A. Italija 1.307,60 *
6128 G03BA03 testosteron
6129 G03BA03 0048234 8606007911053 BAYER DOO testosteron Nebido rastvor za injekciju; 1000 mg/4 ml; ukupno 1 kom., bočica staklena,
1 x 4 ml Bayer Pharma AG Nemačka 10.813,50
6130 G04CB02 dutasterid
6131 G04CB02 1113413 8600097405454 HEMOFARM AD VRŠAC dutasterid Datust kapsula, meka;
0.5 mg; ukupno
30 kom., blister,
3 x 10 kom. Hemofarm AD Vršac Republika Srbija 1.060,60
6132 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina
6133 J01CR02 1021633 8606015340746 PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) amoksicilin, klavulanska kiselina Augmentin SR tableta sa produženim oslobađanjem; 1000 mg + 62.5 mg; ukupno 28 kom., blister, 7 x 4 kom. Glaxo Wellcome Production Francuska 1.392,90
6134 J02AC03 vorikonazol
6135 J02AC03 0327511 8606010305061; 8606010305061; 8606010305061 PHARMAS DOO BEOGRAD vorikonazol Vorikonazol PharmaS prašak za rastvor za infuziju; 200 mg; ukupno 1 kom., bočica staklena,
1 x 200 mg Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International S.A. Grčka; Grčka; Grčka 8.773,70
6136 J07CA09 vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), hepatitisa B (rekombinantna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana)
6137 J07CA09 0011200 3660053352739; 3660053352739 SANOFI-AVENTIS DOO BEOGRAD vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), hepatitisa B (rekombinantna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana) Hexaxim suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20 i.j./0.5 mL+40
i.j./0.5 mL+25 mcg/0.5 mL+25
mcg/0.5 mL+40 D.j./0.5 mL+8 D.j./0.5 mL+32 D.j./0.5mL+10 mcg/0.5 mL+12 mcg/0.5 mL; ukupno 1 kom.; napunjen injekcioni špric sa dodatkom dve igle, 1×0.5 mL Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi Pasteur S.A. Francuska; Francuska 8.220,20
6138 L01AA03 melfalan
6139 L01AA03 0031171 7798113530011 INNVENTA PHARM DOO VRŠAC melfalan Melphalan INNventa prašak i rastvarač za injekciju/infuziju; 50 mg; ukupno 1 kom., bočica sa praškom i bočica sa rasvaračem,
1 x 10 ml Eriochem S.A. Argentina 32.753,00
6140 N05AH04 kvetiapin
6141 N05AH04 1070331 3838989651459; 3838989651459 KRKA FARMA DOO BEOGRAD kvetiapin Kventiax SR tableta sa produženim oslobađanjem; 50 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom. Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 1.232,60 *
6142 N05AH04 1070332 3838989651466; 3838989651466 KRKA FARMA DOO BEOGRAD kvetiapin Kventiax SR tableta sa produženim oslobađanjem; 150 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom. Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 2.601,10 *
6143 N05AH04 1070330 3838989651473; 3838989651473 KRKA FARMA DOO BEOGRAD kvetiapin Kventiax SR tableta sa produženim oslobađanjem; 200 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom. Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 3.145,20 *
6144 N05AH04 1070333 3838989651480; 3838989651480 KRKA FARMA DOO BEOGRAD kvetiapin Kventiax SR tableta sa produženim oslobađanjem; 300 mg; ukupno
60 kom., blister,
6 x 10 kom. Krka d.d. Novo Mesto; Tad Pharma GMBH Slovenija; Nemačka 4.194,00 *
6145 S01BC11 bromfenak
6146 S01BC11 7099165 8606007085006 PHARMASWISS DOO BEOGRAD bromfenak Yellox kapi za oči, rastvor; 0,9 mg/ml; ukupno 1 kom., bočica sa kapaljkom, 1 x 5 ml Dr.Gerhard Mann,Chem.-Pharm. Fabrik GmbH Nemačka 850,90

* Cena na veliko sadrži i iznos za pokriće cene kontrolne markice.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print