Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2017)


Na osnovu čl. 15. i 23. u vezi sa članom 32. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 167. stav 4. tačka 2) i čl. 169p, 169s i 169t Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16), na predlog direktora Poreske uprave,

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava

Član 1.

U Pravilniku o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 47/10, 21/11, 43/13 i 104/13) u članu 1. posle reči: „visina novčanih nagrada poreskim službenicima i nameštenicima” briše se zarez i dodaju se reči: „za izuzetno ostvarene rezultate u radu, kriterijumi na osnovu kojih se vrši uvećanje, odnosno umanjenje plate poreskih službenika i nameštenika i visina uvećanja, odnosno umanjenja plate”.

Član 2.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev za isplatu solidarne pomoći razmatra Komisija za razmatranje zahteva za isplatu solidarne pomoći zaposlenima u Poreskoj upravi (u daljem tekstu: Komisija) sa sedištem u Centrali Poreske uprave, Beograd, koja se sastoji od tri člana, od kojih je jedan član lekar specijalista opšte medicine, jedan član predstavnik reprezentativnog sindikata, a jedan član je predstavnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor Poreske uprave.”

Stav 5. menja se i glasi:

„Zahtev za isplatu solidarne pomoći podnosi se Komisiji.”

U stavu 7. reči: „odnosno direktoru CVPO ili koordinatoru za poslove materijalnih resursa u regionalnom odeljenju” brišu se.

Član 3.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„Pod težom bolešću, smatraju se:

1) bubrežna insuficijencija na dijalizi;

2) maligne bolesti za vreme trajanja terapije;

3) aktivna tuberkuloza i teške infektivne bolesti sa komplikacijama posle stacionarnog lečenja;

4) mulitpleks skleroza kod pogoršanja – relapsa bolesti;

5) plegija, teška pareza od trećeg do četvrtog stepena i teške komlikacije neuroloških oboljenja;

6) teški oblici psihoze;

7) teški oblici autoimunih bolesti;

8) dijabetes melitus tip jedan lečen intenzivnom terapijom insulinom četiri ili više doza;

9) teški oblici astme i hronična opstruktivna bolest pluća;

10) moždani udar i infarkt do jedne godine nakon sticionarnog lečenja;

11) teška srčana insuficijencija;

12) stanje posle teških hirurških intervencija i polutrauma do jedne godine nakon stacionarnog lečenja;

13) gubitak vida ili sluha, teške bolesti očiju ili ušiju;

14) teške urođene ili stečene bolesti dece zaposlenog uzrasta do 18 godina, odnosno do 26 godina starosti, ako je na redovnom školovanju, a koje nisu navedene u prethodnim tačkama ovog stava;

15) druga teška oboljenja po oceni Komisije.”

Član 4.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za slučaj:

1) nabavke lekova i drugih medicinskih potreba za zaposlenog ili člana njegove uže porodice na osnovu originalnih računa, ako se isti ne obezbeđuju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a radi se o dužoj i težoj bolesti iz člana 9. ovog pravilnika;

2) hitne nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju, za zaposlenog ili člana njegove uže porodice, koja se nadoknađuje na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – u visini cene ortopedskih pomagala po računu, uz obavezu zaposlenog da po dobijanju sredstava od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ista refundira uplatom na račun Poreske uprave.”

Član 5.

Posle člana 10. dodaje se član 10a, koji glasi:

„Član 10a

Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za slučaj smrti člana uže porodice, a članovi uže porodice za slučaj smrti zaposlenog – u visini jedne prosečne neto zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Članovima uže porodice u smislu prethodnog stava, smatraju se bračni drug, vanbračni drug, deca rođena u braku i van braka, usvojilac, usvojenik, rođena braća i sestre, braća i sestre po ocu i majci, roditelji i staratelji.

Ako više članova uže porodice iz stava 2. ovog člana podnese zahtev za isplatu solidarne pomoći iz stava 1. ovog člana, navedeno pravo ostvaruje se na osnovu stepena srodstva, tako da srodnici bližeg stepena srodstva isključuju srodnike daljeg stepena srodstva.

Ako više članova uže porodice iz stava 2. ovog člana istog stepena srodstva podnese zahtev za isplatu solidarne pomoći iz stava 1. ovog člana, navedeno pravo ostvaruje pre svega lice sa kojim zaposleni živi u zajedničkom domaćinstvu, zatim lice koje ima zakonsku obavezu izdržavanja, odnosno lice koje prvo podnese zahtev.”

Član 6.

Član 11. briše se.

Član 7.

U članu 12. stav 2. posle reči: „godine”, dodaju se reči: „po zaposlenom”, reči: „u slučajevima utvrđenim u čl. 9, 10. i 11.” zamenjuju se rečima: „u slučajevima utvrđenim u čl. 9. i 10.”, reči: „po zaposlenom u privredi” zamenjuju se rečima: „u Republici Srbiji”.

Član 8.

Iznad člana 13. dodaje se naslov koji glasi:

„Naknada troškova”.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a član uže porodice u slučaju smrti zaposlenog.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu uredne dokumentacije, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine jedne i po prosečne neto zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Uz zahtev za naknadu troškova pogrebnih usluga se prilažu: izvod iz matične knjige umrlih, dokaz o postojanju srodstva i originalni računi o učinjenim troškovima.

Članom uže porodice u smislu ovog člana smatraju se bračni drug, vanbračni drug i deca rođena u braku i van braka.

Izuzetno, ako zaposleni nema člana uže porodice u smislu stava 4. ovog člana, pravo na naknadu troškova ostvaruje lice koje podnese dokaz da je snosilo troškove pogrebnih usluga.”

Član 9.

Naslov iznad člana 14. menja se i glasi:

„Priznanja, nagrade, uvećanja i umanjenja plata”.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Pojedinačna priznanja u obliku plakete i novčane nagrade dodeljuju se na dan Poreske uprave, o čemu odluku donosi direktor Poreske uprave.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Inicijativu za dodelu pojedinačnih priznanja i novčane nagrade podnose pomoćnici direktora Poreske uprave, direktori filijala i rukovodioci unutrašnjih jedinica koji su u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta za svoj rad odgovorni direktoru Poreske uprave, na osnovu obrazloženih i dokumentovanih izveštaja neposrednih rukovodilaca zaposlenih čije se nagrađivanje predlaže.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 10.

Posle člana 14. dodaju se naslovi i čl. 14a–14z, koji glase:

„Visina i isplata novčane nagrade

Član 14a

Visina novčane nagrade iznosi dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Isplata novčanih nagrada vrši se pri konačnom obračunu plate.

Uvećanje plate

Član 14b

Uvećanje plate pripada poreskom službeniku i namešteniku koji:

1) ulaže vandredne napore u radu na sprovođenju prioritetnih ciljeva u okviru poslovnih procesa;

2) operativnim postupanjem otkrije nove moduse izbegavanja plaćanja poreza koji za posledicu ima poresku utaju, kao i druga krivična dela visokog stepena društvene opasnosti.

Umanjenje plate

Član 14v

Umanjenje plate se odnosi na poreskog službenika odnosno nameštenika koji:

1) ne ostvaruje učinak predviđen za određeno radno mesto, odnosno zvanje;

2) ne uspeva da ostvari većinu radnih ciljeva;

3) ne uspeva da ostvari očekivane radne standarde;

4) ne pokazuje posvećenost poslu ili sposobnost kako bi se radni učinak podigao na prihvatljiv nivo u granicama očekivanog standarda uspostavljenog za određeno radno mesto.

Kriterijumi za uvećanje i umanjenje plate

Član 14g

Kriterijumi za uvećanje, odnosno umanjenje plate su:

1) složenost poslova koja se odnosi na poslove čije obavljanje zahteva duži vremenski period, za čije je izvršenje potrebna kreativnost, veštine i pravilna i zakonita primena više poreskih i sa njima povezanih drugih propisa ili uporedna primena više pravnih propisa vezanih za druge oblasti, odnosno koji iziskuje sveobuhvatno poznavanje poreskih i drugih pozitivnih pravnih propisa;

2) obim i kvalitet rada, koji se mere u odnosu na postavljene radne ciljeve, a koji odslikavaju skup radnih zadataka koje zaposleni mora da obavi kako bi ispunio standardne zahteve posla koji se očekuje za određenu poziciju (broj donetih akata i preduzetih radnji u poreskom postupku, kao i u drugim postupcima iz delokruga nadležnosti Poreske uprave), kojom se povećava efikasnost i efektivnost Poreske uprave.

3) samostalnost, efikasnost i inicijativnost, a koji dovode do uspešnog i kvalitetnog ostvarivanja zadataka u zadatim rokovima, bez posebnog usmeravanja i upućivanja rukovodioca, predlaganje novih procedura i načina rada, koji daju doprinos ukupnom ostvarivanju, odnosno povećanju rezultata rada organizacione jedinice Poreske uprave;

4) veći finansijski efekat rada, koji je rezultat povećanog obima rada izražen u natprosečnim finansijskim efektima ostvarenim u postupku kontrole i naplate, u prekršajnom postupku, kao i postupku otkrivanja poreskih krivičnih dela;

Ostvarivanje prava na uvećanje, odnosno umanjenje plate

Član 14d

Pravo na uvećanje plate utvrđuje se na osnovu zbira svih ili na osnovu kombinacije kriterijuma iz člana 14g ovog pravilnika.

Način vrednovanja kriterijuma za određene funkcije Poreske uprave, određuje se u odnosu na postavljene radne ciljeve svakog poreskog službenika/nameštenika, odnosno skup određenih radnih zadataka koje poreski službenik/nameštenik mora obaviti kako bi ispunio standardne zahteve posla koji obavlja, a koji su utvrđeni prema radnom mestu.

Zaposleni koji mogu ostvariti uvećanje, odnosno umanjenje plate

Član 14đ

Pravo na uvećanje, odnosno umanjenje plate za natprosečne rezultate rada ostvaruju poreski službenici/nameštenici u Poreskoj upravi uključujući poreske službenike/nameštenike raspoređene na radnim mestima rukovodilaca užih unutrašnjih organizacionih jedinica.

Pravo na uvećanje plate utvrđuje se za najviše 10% od broja ukupno zaposlenih u državnom organu na godišnjem nivou.

Iznos i način utvrđivanja uvećanja, odnosno umanjenja plate

Član 14e

Osnovna plata obračunata u skladu sa pozitivnim propisima se, zaposlenima iz člana 14đ ovog pravilnika, može uvećati 30%, odnosno umanjiti najviše do 30%.

Pravo na uvećanje plate ne može se ostvarivati kao stalni dodatak na platu, odnosno može se odobriti najviše do četiri puta godišnje po jednom poreskom službeniku/namešteniku za tromesečni period praćenja rada.

Umanjenje plate ne predstavlja trajno umanjenje plate.

Član 14ž

Isplata uvećanja plate, odnosno umanjenje plate vrši se pri konačnom obračunu plate poreskog službenika/nameštenika, u narednom mesecu nakon meseca u kome je utvrđeno pravo na uvećanje plate, odnosno umanjenje plate.

Postupak ostvarivanja prava na uvećanje, odnosno umanjenje plate

Član 14z

Inicijativu za ostvarivanje prava na uvećanje, odnosno umanjenje plate određenog poreskog službenika/nameštenika podnose pomoćnici direktora Poreske uprave, direktori filijala i rukovodioci unutrašnjih jedinica koji su u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta za svoj rad odgovorni direktoru Poreske uprave, na osnovu obrazloženih i dokumentovanih izveštaja neposrednih rukovodilaca zaposlenih za koje se predlaže ostvarivanje prava na uvećanje plate, odnosno umanjenje plate.

Izveštaj neposrednog rukovodioca sadrži obrazloženje razloga za uvećanje, odnosno umanjenje plate poreskog službenika/nameštenika, sačinjen na osnovu tromesečnog perioda praćenja rada.”

Član 11.

Članovi 15. i 16. brišu se.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print