Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 19 od 13.06.2018.)


 • ISPRAVKA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA BUĐANOVCI (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2018. GODINU (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2018. GODINU - PRVI REBALANS - (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I PARKIRANJU (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING I INFRASTRUKTURA" RUMA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" U RUMI (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O NAČELIMA KOMASACIJE KATASTARSKE OPŠTINE VOGANJ ("Sl. list opština Srema", br. 19/2018)
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA RUMA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O STIPENDIRANJU SPORTISTA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2017. GODINU (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "6. UDARNA VOJVOĐANSKA BRIGADA" GRABOVCI (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KOMASACIJE U KATASTARSKOJ OPŠTINI VOGANJ (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI PLANA RAZMEŠTAJA KIOSKA ZA GRAD RUMU I OSTALA NASELJENA MESTA OPŠTINE RUMA DOPUNA LOKACIJE NA GRADSKOM TRGU U RUMI (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA IZRADU PLANA IMPLEMENTACIJE I IZVEŠTAVANJE O SPROVOĐENJU STRATEŠKIH PLANOVA I NJIHOVE REALIZACIJE (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "6. UDARNA VOJVOĐANSKA BRIGADA" GRABOVCI (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA ČLANOVA I ZAMENIKA SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE (“Sl. list opština Srema”, br. 19/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex