Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 3 od 15.02.2020.)


 • Odluka o gradskom i prigradskom prevozu putnika
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda
 • Odluka o usvajanju izmene Plana detaljne regulacije Centralne zone Vršca za Trg Zelena pijaca
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja katastarske parcele 6303/1 KO Šušara koja je u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o pokretanju postupku otuđenja iz javne svojine Grada Vršca javnim nadmetanjem katastarske parcele broj 2122 KO Vršac
 • Odluka o ponovnom pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti - stanova u ulici Heroja Pinkija broj 34 u Vršcu koji su u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca javnim nadmetanjem katastarske parcele broj 785/53 KO Jablanka
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja poslovnog prostora - lokala, katastarska parcela broj 7183 KO Vršac, Kozaračka 30a u javnoj svojini grada Vršca, postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine grada Vršca katastarske parcele broj 1499 KO Veliko Središte
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 22469 i22479 KO Vršac u javnoj svojini grada Vršca u korist investitora SWISSLION DOO BEOGRAD, Vaska Pope broj 4
 • Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o konverziji potraživanja JKP "Drugi oktobar" Vršac u kapital Centra Millenium AD Vršac
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Vršca za 2020. godinu
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Vršca za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex