Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 3 od 03.04.2019.)


 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2019. godinu
 • Odluka o javnim priznanjima i zvanju
 • Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose Grada Vršca
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca u Vršcu, ulica Lipa (Hemograd) PU "Čarolija" Vršac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP DRUGI OKTOBAR - VRŠAC - prečišćen tekst;
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o smanjenju osnovnog kapitala DOO "Helvecija" usled povlačenja i poništaja dela udela Grada Vršca;
 • Odluke o zaključivanju Vansudskog poravnanja između DOO "Helvecija" i Grada Vršaca;
 • Odluka i izmeni Odluke o pokretanju postupka prenosa udela Grada Vršca u DOO "Helvecija" trećem licu sa naknadom
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Školskog centra "Nikola Tesla" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Uljmi
 • Ispravka Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene
 • Program unapređenja socijalne zaštite grada Vršca za 2019. godinu
 • Ispravka Odluke o organizaciji Gradske uprave Vršac
 • Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex