Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 15 od 23.11.2019.)


 • Odluka o izmenama Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti-stanova u Vršcu koji su u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o sahranjivanju i grobljima
 • Odluka o pogrebnim delatnostima
 • Kadrovski plan Gradske uprave Grada Vršca za 2019. godinu
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Vršca za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac
 • Odluka o uklanjanju objekata
 • Odluka o davanju saglasnosti na Aneks I ugovora o kupoprodaji zaključen na osnovu čl. 6. ugovora o kupoprodaji overenog pod opu: 1131/2019 dana 08.10.2019. godine
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 46. KO Vršac neposrednom pogodbom
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Kompleksa "Hemograd" u Vršcu
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Apoteke Vršac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Vršac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora "Kulturnog centra Vršac" u Vršcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac, broj 01-6-18/2019-2, od 30.08.2019. godine, o ceni toplotne energije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Paja Jovanović" u Vršcu
 • Ispravka Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj: 9917 KO Vršac u korist investitora EPS distribucija Doo Beograd ogranak elektrodistribucija Pančevo
 • Ispravka Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj: 9899/1 i 9898 KO Vršac i 269, 270 i 272 KO Straža u korist investitora Telekom AD Beograd
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Vršca sa javnim plaćanjem
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave Grada Vršca
 • Rešenje o postavljenju na položaju v.d. načelnika Gradske uprave Grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex