Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 1/2021 od 09.02.2021.)


 • Odluka o Mesnim zajednicama na teritoriji grada Vršca
 • Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje
 • Odluka o dopuni i izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu "FULL PROTECT" DOO Beograd, MB 20034408, PIB 103876412, kao načina namirenja potraživanja po osnovu pripadajućeg dela poreza na zarade kao ustupljenog prihoda Gradu Vršcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora o kupoprodaji stana sa Teihman Magdolnom povodom otkupa stana u Šušari u Banatskoj ulici br. 97
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa I javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i obezbeđivanje dostupnosti dela saobraćajne lokalne, putne infrastrukture na teritoriji Grada Vršca sa javnim plaćanjem (naknadom za dostupnost infrastrukture)
 • Odluka o usvajanju izmene Prostornog plana Opštine Vršac
 • Odluka o usvajanju izmena Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone u Vršcu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Vlajkovac
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Uljma
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Izbište
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Plana detaljne regulacije za vetropark kod naselja Uljma
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti prilaza na katastarskim parcelama broj 2071 i 2082 KO Veliko Središte u korist investitora Đurić Darka iz Beograda
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja dela katastarske parcele privremeni broj 1 (do sada broj 3348) KO Vršac koja je u javnoj svojini Grada Vršca neposrednom pogodbom
 • Odluka o otuđenju poslovnog prostora na katastarskoj parceli broj 5934 KO Vršac, u Vršcu, ulica Heroja Pinkija 96 iz javne svojine Grada Vršca u postupku javnog nadmetanja
 • Odluka o otuđenju katastarskih parcela broj 18648/2, 18648/3 i 18648/6 KO Vršac iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora DOO "Helvecija" Vršac
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora "Kulturnog Centra Vršac" u Vršcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Kulturnog Centra Vršac" u Vršcu
 • Plan detaljne regulacije kompleksa "Hemograd" u Vršcu
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika
 • Program unapređenja socijalne zaštite Grada Vršca za 2021. godinu
 • Rešenje o osnivanju Gradskog saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex