Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 9 od 20.07.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIRANJU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2016 - sveska 1 - prečišćen tekst i 9/2018 - sveska 2)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2017, 12/2017 - sveska 1, 14/2017 - sveska 1, 5/2018 i 9/2018 - sveska 2)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA UČEŠĆE U RADU U ORGANIMA GRADA VALJEVA I NJIHOVIM RADNIM TELIMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2010 - prečišćen tekst, 18/2016 - sveska 2, 12/2017 - sveska 1 i 9/2018 - sveska 2)
  • ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "VALJEVO-TURIST" KAO TURISTIČKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2011, 12/2012, 14/2017 - sveska 1 i 9/2018 - sveska 2)
  • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2010, 9/2015 - sveska 1, 11/2016 - sveska 1, 7/2017, 14/2017 - sveska 1 i 9/2018 - sveska 2)
  • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA VALJEVA 2018.-2022. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2018 - sveska 2)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2018 - sveska 1)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA KOMUNALNE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1 i 9/2018 - sveska 2)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex