Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 2 od 16.03.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA ZA INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA I IZNOSA NAKNADE ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 18/2016 - sveska 2 i 2/2018)
  • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA SEOSKOG VODOVODA ŽABARI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DODELU I KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VALJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex