Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 3/2022 od 03.02.2022.)


  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Užica za 2022. godinu
  • Rešenje o imenovanju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije "Zlatibor" d.o.o. Užice
  • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije "Kremna", grad Užice
  • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije "Mokra Gora", grad Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex