Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 23/2023 od 29.06.2023.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika radi popunjavanja upražnjenog odborničkog mesta
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Užica za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa I javnog ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica
 • Odluka o proglašenju predela izuzetnih odlika "Klisura Đetinje"
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju zgrade i spoljnog izgleda zgrade, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stamenih i stambeno-poslovnih zgrada na području grada Užica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Carina" u Užicu
 • Odluka o razmeni prava javne svojine dela kat. parcele br. 5171 KO Užice za pravo privatne svojine dela kat. parcele broj 5183 KO Užice bez naknade
 • Odluka o razmeni realnog udela javne svojine kat. parc. br. 9857/1 KO Užice, za katastarsku parcelu 9857/2 i realni udeo privatne svojine dela kat. parc. br. 9857/1 KO Užice, uz doplatu razlike u novcu
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, uz naknadu
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, uz naknadu
 • Odluka o otuđenju kat. parcele broj 11594 KO Užice iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda kat. parcele broj 3820/24 KO Užice i objekta izgrađenog na predmetnoj parceli (označenog kao objekat broj 1) i rušenju dva objekta (označenih kao objekti 4 i 5 na kat. parc. br. 3820/11 KO Užice)
 • Odluka o otuđenju stana iz javne svojine grada Užica putem neposredne pogodbe
 • Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj" Užice
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Umetničke škole Užice
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju jednog člana Komisije za poljoprivredu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex