Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 18/2021 od 28.04.2021.)


 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Užice - Centralni deo" I faza, grad Užice
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Bela Zemlja" u Užicu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa JKP "Bioktoš" Užice za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Užica za 2020. godinu
 • Odluka o davanju stanova u javnoj svojini grada Užica u neprofitni zakup kao vid stambene podrške
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja grada Užica za period 2021-2028. godina
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Užica za 2021. godinu
 • Odluka o prestanku zaštite stabla Mečje leske - Divoleske koja se nalazi u Majdanskoj ulici u Užicu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Užice
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća "Gradska toplana Užice" Užice
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj" Užice
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Stan" Užice
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Veliki park" Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodnog pozorišta
 • Odluka o razrešenju i imenovanju člana Komisije za propise
 • Odluka o razrešenju i imenovanju dva člana Komisije za društvene delatnosti
 • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za poljoprivredu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za predstavke i pritužbe

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex