Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 17/2023 od 24.05.2023.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika radi popunjavanja upražnjenog odborničkog mesta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Bioktoš" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Vodovod" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Gradska toplana Užice" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP "Niskogradnja" Užice za period 2017-2027.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Niskogradnja" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP "Duboko" Užice za period 2017-2027.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Duboko" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP "Užice razvoj" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP "Stan" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP "Veliki park" Užice za period 2022-2026.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2023. godinu, sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Program poslovanja Ustanove dečije odmaralište "Zlatibor" za 2023. godinu
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Užice - Centralni deo" I faza
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Užica
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Užica za 2023. godinu
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za vodne usluge "Skrapež vode" Požega
 • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora JKP Regionalni centar za vodne usluge "Skrapež vode" Požega čiji je osnivač opština Arilje, Ivanjica, Kosjerić, Požega i grad Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP Regionalni centar za vodne usluge "Skrapež vode" Požega
 • Rešenje o prestanku mandata Privremenog nadzornog odbora JKP Regionalni centar za vodne usluge "Skrapež vode" Požega
 • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za saradnju sa gradovima
 • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za društvene delatnosti

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex