Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 5 od 24.04.2019.)


 • Poslovnik Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa "Hrana produkt" deo radne zone Salaš Noćajski 2 u K.O. Salaš Noćajski
 • Odluka o postavljanju biste Milenku Bobiću
 • Zaključak o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • Zaključak o određivanju nadležnog organa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica
 • Zaključak o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik ostalih usluga Javnog preduzeća "Srem-gas" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju Miroslave Ševo sa funkcije vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Miroslave Ševo na funkciju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora predškolske ustanove "Pčelica" u Sremskoj Mitrovici iz reda roditelja
 • Rešenje o obrazovanju odbora za sprovođenje odluke o postavljanju biste Milenku Bobiću
 • Rešenje o izmenama rešenja o određivanju posebnih parkirališta u Gradu Sremska Mitrovica
 • Rešenje o određivanju cene Službenog lista Grada Sremska Mitrovica
 • Ispravka Statuta Grada Sremska Mitrovica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex