Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 31/2020 od 18.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU,
 • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU,
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ODLUKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANJIMA FUNKCIONERA, SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU, ODBORNIKA, ČLANOVA GRADSKOG VEĆA, ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA, RADNIH TELA ORGANA GRADA I ZAPOSLENIH,
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENE USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA DECU, ODRASLE I STARIJE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I NJIHOVE PORODICE,
 • DEKLARACIJA O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U GRADU SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU JKP "KOMUNALIJE" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU JKP "VODOVOD" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU JP "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU JP "URBANIZAM" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU REGIONALNA DEPONIJA "SREM MAČVA" ŠABAC,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU DOO GRADSKO STANOVANJE SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE, NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE, UZ NAKNADU,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU RAJKA SEKULIĆA SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O IMENOVANJU SLOBODANA KEKIĆA ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA POZORIŠTA "DOBRICA MILUTINOVIĆ" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA ZAPOSLENIH,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA ZAPOSLENIH,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE, NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE, UZ NAKNADU,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA ODBORA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE,
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, DRAŽEN RIĐOŠIĆ,
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, MILAN LATKOVIĆ,
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, JELISAVETA SANADROVIĆ,
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, JELENA TUCAKOVIĆ.
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA RADA NA POLOŽAJU ZA: VLADIMIR NASTOVIĆ, NAČELNIK GRADSKE UPRAVE ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA RADA NA POLOŽAJU ZA: ZORAN MIŠČEVIĆ, ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA RADA NA POLOŽAJU ZA: SLAĐANA MIRČETA, ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJA O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZA: VLADIMIR NASTOVIĆ, V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA POLJOPRIVREDU GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJA O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZA: ZORAN ĐURIĆ, V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANJE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJA O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZA: DRAŽEN RIĐOŠIĆ, V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJA O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZA: VASILJ ŠEVO, V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I SPORT GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJA O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZA: ZORAN MIŠČEVIĆ, V.D. ZEMNIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I SPORT GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJA O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZA: SNEŽANA KONJEVIĆ, V.D. ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU BOGDANA KUZMIĆA ZA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DODELI MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH ODBORNIČKIH MESTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex