Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 3 od 22.03.2019.)


 • STATUT GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA - REKONSTRUKCIJA DELA SISTEMA JAVNE RASVETE U GRADU SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU PROSTORNOG PLANA TERITORIJE GRADA SREMSKA MITROVICA DO 2028. GODINE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR RADNE ZONE "SEVER 3" U K.O. SREMSKA MITROVICA, GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR ZA IZGRADNJU PODSISTEMA ZA NAVODNJAVANJE "POPOVA BARA" K.O. MARTINCI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CELINE 2 - ISTOČNOG DELA GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IZRADI PDR CENTRALNOG DELA NASELJA LAĆARAK, GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA ĆIRI MILEKIĆU
 • ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM* TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRISTUPANJU GRADA SREMSKA MITROVICA NACIONALNOJ ASOCIJACIJI LOKALNIH KANCELARIJA ZA MLADE
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • PROGRAM SPROVOĐENJA MERA TEHNIČKE ZAŠTITE NA KULTURNIM DOBRIMA U GRADU SREMSKA MITROVICA U 2019. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU JP "URBANIZAM" SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA - DVOSOBAN STAN U STAMBENOM NASELJU "M.P. KAMENJAR" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU I TO PARCELA BROJ 396/1 I 396/14 K.O. MAČVANSKA MITROVICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA PRAVA KORIŠĆENJA FONDA ZA DEČIJU ZAŠTITU NA OBJEKTU SAGRAĐENOM NA PARCELI BROJ 2203/2 K.O. SREMSKA MITROVICA
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA JAVNIM NADMETANJEM - DVOSOBAN STAN U POSLOVNOJ ZGRADI NA TRGU ĆIRE MILEKIĆA BROJ 10 U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SREMA U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SREMA U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ATLETSKI STADION U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ATLETSKI STADION U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE SREMSKA MITROVICA IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O PODIZANJU SPOMENIKA ĆIRI MILEKIĆU
 • GRADSKO VEĆE
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OGLASNIH OBJEKATA NA OTVORENOM PROSTORU
 • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - NEKATEGORISANOG PUTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex