Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 12 od 27.09.2019.)


 • Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine Sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o načinu uspostavljanja i kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za uspostavljanje službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene i dopune programa poslovanja PU "Pčelica" Sremska Mitrovica za 2019. godinu sa prvom izmenom i dopunom finansijskog plana PU "Pčelica" Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja za 2019. godinu Biblioteka "Gligorije Vozarović"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja za 2019. godinu, Galerija "Lazar Vozarević"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja za 2019. godinu Zavod za zaštitu spomenika kulture
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja za 2019. godinu, Istorijski Arhiv "Srem"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja za 2019. godinu, Ustanova za negovanje kulture "Srem"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene plana i programa poslovanja za 2019. godinu, Centar za kulturu "Sirmijumart"
 • Zaključak o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, bez naknade, prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica
 • Zaključak o davanju saglasnosti na otpis potraživanja grada Sremska Mitrovica prema subjektu privatizacije "Hidrotehnika-hidroenergetika" AD Beograd
 • Rešenje o razrešenju sa funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu "Sirmijumart" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora centra za kulturu "Sirmijumart" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju sa funkcije vršioca dužnosti direktora Biblioteke "Gligorije Vozarović" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti Direktora Biblioteke "Gligorije Vozarović" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju sa funkcije vršioca dužnosti direktora ustanove za negovanje kulture "Srem" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za negovanje kulture "Srem" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju člana nadzornog odbora JKP "Toplifikacija" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju člana nadzornog odbora JKP "Toplifikacija" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora "Gradsko stanovanje" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora ustanove Atletski stadion u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora PSC "Pinki" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora PU "Pčelica" u Sremskoj Mitrovici iz reda roditelja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora STŠ "Nikola Tesla" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora mitrovačke Gimnazije u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje komasacije za k.o. Šašinci i imenovanju njenih članova
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica
 • Zaključak o određivanju početnih cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Sremska Mitrovica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex