Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 1 od 12.01.2018.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O PONAŠANJU ZAPOSLENIH U SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA FINANSIJSKIH PLANOVA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA I IZMENE ISTIH ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK ZA PRVOROĐENO DETE I IZNOSA JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI ZA NEZAPOSLENE PORODILJE ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA PO DETETU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "VERA GUCUNJA" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)
  • UPUTSTVO O RADU TREZORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex