Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 16/2022 od 29.06.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2022-2027. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI STATUTA NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA PERIOD 01.01.-31.03.2022. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA BR. 642 OD 31.05.2022. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BR. 641 OD 31.05.2022. GODINE O KREDITNOM ZADUŽENJU JKP "BOGATIĆ"
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKE PARCELE BROJ 10993 UPISANE U LIST NEPOKRETNOSTI BR. 3835 ZA K.O. BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKE PARCELE BROJ 10999/7 UPISANE U LIST NEPOKRETNOSTI BR. 2417 ZA K.O. BOGATIĆ
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANSTVA U ŠKOLSKOM ODBORU OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" BADOVINCI NA LIČNI ZAHTEV
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" BADOVINCI
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANSTVA U ŠKOLSKOM ODBORU OSNOVNE ŠKOLE "CVETIN BRKIĆ" GLUŠCI NA LIČNI ZAHTEV
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "CVETIN BRKIĆ" GLUŠCI
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANSTVA U ŠKOLSKOM ODBORU "MAČVANSKE SREDNJE ŠKOLE U BOGATIĆU NA LIČNI ZAHTEV
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA "MAČVANSKE SREDNJE ŠKOLE" U BOGATIĆU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "STARI GRAD" NA CENOVNIK USLUGA JAVNE HIGIJENE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "STARI GRAD" NA CENOVNIK USLUGA JAVNE RASVETE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "STARI GRAD" NA CENOVNIK USLUGA ZELENILA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "STARI GRAD" NA CENOVNIK USLUGA ZOOHIGIJENE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "STARI GRAD" NA CENOVNIK USLUGA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex