Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 14/2021 od 09.06.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bogatić za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 • Izmena Kadrovskog plana Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i kabineta predsednika opštine Bogatić
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke "Janko Veselinović" Bogatić za 2020. godinu i Izveštaj o poslovanju - Finansijski izveštaj za 2020. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Janko Veselinović" Bogatić za 2021. godinu
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić za period 01.01.-31.03.20212. godine
 • Odluka o usvajanju Programa gasifikacije na teritoriji opštine Bogatić i izbor strateškog partnera
 • Odluka o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske efikasnosti
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske efikasnosti
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Bogatić
 • Zaključak o ustupanju JKP "Bogatić" Bogatić na korišćenje kat. parc. br. 5584 upisane u list nepokretnosti br. 3549 iza K.O. Bogatić sa objektima na period od 20 godine
 • Odluka o javnim priznanjima opštine Bogatić
 • Odluka o godišnjim studentskim stipendijama
 • Zaključak o davanju saglasnosti na promenu cena prevoza putnika u prigradskom saobraćaju "Mačva ekspres" d.o.o. Badovinci
 • Zaključak o pokretanju inicijative za izmenu Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Bogatić
 • Rešenje o konstataciji prestanka dužnosti predsednika Upravnog odbora Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" Bogatić
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" Bogatić
 • Odluka o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Bogatić
 • Pravilnik o trećoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić
 • Pravilnik o sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja u opštini Bogatić
 • Rešenje o Izmeni i dopuni rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrda o smrti
 • Rešenje o utvrđivanju 20% većeg broja dece u vaspitnim grupama celodnevnog boravka u predškolskoj ustanovi "Naše dete" u Šapcu u školskoj 2021/2022. godini
 • Zaključak o davanju saglasnosti na ugovor o vršenju usluga između JP Infrastruktura i Biblioteke šabačke
 • Zaključak o davanju saglasnosti na ugovor o vršenju usluga između JP Infrastruktura i Istorijskog arhiva u Šapcu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na ugovor o vršenju usluga između JP Infrastruktura i Šabačkog muzeja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex