Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 12/2021 od 21.05.2021.)


 • ODLUKU O PROMENI STATUTA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKU O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM U KO VLADIMIRCI
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM U KO PROVO
 • ODLUKU O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE ZA KATASTARSKU PARCELU 688 KO MEHOVINE IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • GODIŠNJI PROGRAM-TABELE
 • ODLUKU O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DOMAĆINSTVIMA U PROCESU ENERGETSKE TRANZICIJE
 • PRAVILNIK O SUFINASIRANJU MERE ENERGETSKE TRANZICIJE
 • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKU O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA
 • ODLUKU O POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31. 03. 2021. GODINE
 • ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI - ĐORĐU MIRKOVIĆU
 • ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI - JELENI VULETIĆ
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZA POSTAVLJANJE I UKLANJANJE OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA JAVNIM I DRUGIM POVRŠINAMA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ 06-31 od 20.05.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex