Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 15 od 05.06.2019.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Grada Prokuplja za 2018. godinu
 • Odluka o obrazovanju lokalnog saveta za zdravlje
 • Odluka o sprovođenju statusne promene - izdvajanje uz osnivanje nad ustanovom Turističko-sportske organizacije Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o usvajanju se godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za 2018. godinu
 • Rešenje o saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju
 • Rešenje o prestanku mandata vršiocu dužnosti direktora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o dopuni rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u Gradu Prokuplju i raspodeli sredstava

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex