Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 13/2022 od 23.03.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Odluka o komunalnoj miliciji
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, upravljanje i obavljanje komunalnih delatnosti vezanih za parking mesta, čistoću grada, gradske tržnice i gradsko zelenilo u gradu Prokuplju
 • Odluka o predlogu Vlade Republike Srbije za donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine na građevinskom zemljištu iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa rada i Plana promotivnih aktivnosti sa finansijskim planom Turističke organizacije Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja Doma kulture"Radivoj Uvalić-Bata" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju Narodnog muzeja Toplice za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke "Rade Drainac" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Narodnog muzeja Toplice Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Toplica Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora KOC Prokuplje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex