Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 4 od 22.05.2018.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017 i 4/2018)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNE SPRATNOSTI OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKATA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ZGRADA I SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADA, USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA SUFINANSIRANJA OBNOVE FASADA STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2017, 15/2017 i 4/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2012 - prečišćen tekst, 17/2016 i 4/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE, A U TOKU 2018. GODINE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ULICA, OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017 i 4/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017 i 4/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU URBANISTIČKE ZONE OBAVEZNOG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE I ZONE OBAVEZNOG ODRŽAVANJA SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017 i 4/2018)
 • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017 i 4/2018)
 • STATUT ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2011 i 4/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex