Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 14 od 26.12.2018.)


 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA POŽAREVCA I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU GRADA POŽAREVCA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2018, 9/2018 i 14/2018)
 • ODLUKA O JAVNOJ RASPRAVI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA MESNIH ZAJEDNICA I NAZIVA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2018 - prečišćen tekst i 14/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2017, 6/2018 i 14/2018 - dr. odluka)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA POŽAREVCA U ČLANSTVO UDRUŽENJA "POKRET ZA DECU TRI PLUS" IZ ČAČKA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PRIHODA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/2016, 3/2017, 10/2017, 10/2018 i 14/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU URBANISTIČKE ZONE OBAVEZNOG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADE I ZONE OBAVEZNOG ODRŽAVANJA SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA KOMUNALNIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE SLUŽBE" POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA KOMUNALNIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex