Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 7 od 04.03.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije celina 2 - Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo
 • Odluka o zaduživanju grada Pančeva
 • Odluka o angažovanju Revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Pančeva za 2019. godinu
 • Odluka o konverziji duga na dan 31.05.2018. godine i pripadajuće kamate do 17.04.2019. godine Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" D.O.O. Beograd po osnovu ustupljenih javnih prihoda kao prihoda grada Pančeva u kapital društva u skladu sa pravosnažnim rešenjem privrednog suda Beograd br. 10 reo 20/2018 od 22.02.2019. godine sa klauzulom pravosnažnosti od 17.04.2019. godine i zaključkom vlade Republike Srbije 05 broj:023-11098/2018 od 20.11.2018. godine.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa br. 1. ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva broj XI-13-404-244/2019 od 30.01.2020. godine
 • Aneks br. 1. ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva broj xi-13-404-244/2019 od 30.01.2020. godine
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva, koje u naravi čine glavnu autobusku stanicu u gradu Pančevu i autobazu, društvu sa ograničenom odgovornošću "Pantransport" Pančevo
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti, zgrada jedinice lokalne samouprave - deo, na K.P.BR.1960 K.O. Pančevo, LN BR.16129 u javnoj svojini grada Pančeva na mesnu zajednicu "Kotež" u Pančevu
 • Odluka o utvrđivanju naziva trga na području naseljenog mesta Pančevo
 • Odluka o davanju na korišćenje autobusa u javnoj svojini grada Pančeva društvu sa ograničenom odgovornošću "Pantransport" Pančevo
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju saveta za zdravlje grada Pančeva
 • Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta - izvođenja radova na postojećem objektu za potrebe korišćenja predškolske ustanove "Dečja radost" u Pančevu, na katastarskoj parceli BR.5631 K.O. Pančevo, LN BR.16573 u Pančevu, u javnoj svojini grada Pančeva, sa fondacijom Novak Đoković
 • Izmene kadrovskog plana Gradske uprave, Gradske službe za budžetsku inspekciju, Službe interne revizije grada Pančeva, Gradskog pravobranilaštva i stručne Službe lokalnog ombudsmana grada Pančeva za 2020. godinu
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta grada Pančeva za 2020. godinu
 • Dopuna Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex