Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 6 od 01.04.2019.)


 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva
 • Elaborat o Planu razvoja mreže javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva za period od 2018. do 2026. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za potvrđivanje izvedenih radova na održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Pančeva
 • Rešenje o imenovanju lica zaduženog za sprovođenje mera populacione politike u gradu Pančevu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo od 31.01.2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata u oblasti zaštite od požara za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju visine ukupnih troškova boravka po detetu i visine učešća korisnika u ukupnim troškovima boravka u odmaralištu na Divčibarama za 2019. godinu
 • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"
 • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike
 • Rešenje o obrazovanju Tima za sprovođenje aktivnosti u vezi sa osnivanjem nove ustanove socijalne zaštite na teritoriji grada Pančeva
 • Program unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva
 • Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
 • Ispravka tehničke greške


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex