Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 4 od 16.03.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU DELOVA OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNIH ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU RAZVOJNOG PRIORITETA GRADA PANČEVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex