Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 34 od 25.11.2019.)


 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju DV 110kv br. 151/2 TS Pančevo 2 - TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS -Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (celina 11) u Pančevu
 • Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama
 • Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće i upravljanju otpadom
 • Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima
 • Odluka o izmeni Odluke o pijacama
 • Odluka o izmeni Odluke o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o zaštiti spomenika prirode "Kesten Ćurčina u Pančevu"
 • Odluka o utvrđivanju naziva ulice na području Mesne zajednice "Banatski Brestovac"
 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta
 • Odluka o promeni naziva ulice na području Mesne zajednice "Centar"
 • Odluka o izmeni Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o otuđenju poslovnog prostora u javnoj svojini grada Pančeva u ul. Vojvode Radomira Putnika br. 15
 • Odluka BROJ: II-04-06-3/2019-7
 • Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2019. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone
 • Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2019. godine
 • Odluka o otpisu duga na dan 31.12.2016. godine za zavisno društvo "Galenika Klirit" D.O.O., subjekta privatizacije "Galenika" A.D. Beograd po osnovu ustupljenog javnog prihoda-pripadujućeg dela poreza na zarade kao prihoda grada Pančeva
 • Zaključak o pristupanju izradi Programa razvoja sporta u gradu Pančevu za period od 2020. do 2024. godine
 • Zaključak o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2020. do 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove "Dečja Radost" Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo broj: 92-2240/24-4 od 25.09.2019. godine kojom su usvojeni cenovnici za RJ "Pijace", RJ "Gradsko zelenilo" i RJ "Groblja"
 • Odluka o cenovniku
 • Cenovnik JKP "Zelenilo" Pančevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex