Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 61/2020 od 28.12.2020.)


 • Pravilnik o izgledu službene uniforme, oznake i službene legitimacije nadzornika-poljoredara
 • Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti pod tržišnim uslovima sa Dubroja Jovanom, Dubroja Brankom i Ćorović Darkom iz Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti pod tržišnim uslovima sa Dubroja Jovanom, Dubroja Brankom i Ćorović Darkom iz Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program uklanjanja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o finansiranju programa koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (dr Lidija Tomaš)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Radovan Kovačević)
 • Rešenje o postavljenju v.d. šefa Službe za zajedničke poslove (Vojislav Joksović)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2020. godini
 • Gradska uprava za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Parkom prirode "Begečka jama" za period od 2020. do 2029. godine
 • Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
 • Rešenje o utvrđivanju najvišeg iznosa sredstava za pomoć za opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, koja se obezbeđuju u budžetu Grada Novog Sada
 • Gradska uprava za saobraćaj i puteve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju taksi stajališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta u Banatskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Proleterskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja za teretna motorna vozila u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme u raskrsnici Ulice Sonje Marinković i Ulice Gorocveta u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu na Rumenačkom putu br. 31 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Narodnog fronta br. 22 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Tarasa Ševčenka br. 8 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu na Bulevaru Patrijarha Pavla, u blizini Dalmatinske ulice br. 36 u Novom Sadu
 • Rešenje o izgledu i sadržaju legitimacije odbornika u Skupštini Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex