Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 32 od 01.07.2017.)


 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU PREVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE, PREVOZA, SMEŠTAJA I ISHRANE DECE I UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU, PREVOZA DECE RADI POHAĐANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA I UČEŠĆA UČENIKA NA TAKMIČENJIMA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP, ODNOSNO NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2017. GODINI
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JKP "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA VRELOVODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKTA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2017. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U KAĆU (Ulica manastirska)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Jovana Soldatovića)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Rudolfa Bručija)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U VETERNIKU (Ulica Živana Milisavca)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex