Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 29 od 30.06.2018.)


 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 28/2014, 69/2014 i 74/2016, "Sl. glasnik RS", br. 104/2017 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI KAO DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017, 2/2018 - ispr. i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017, 1/2018 - ispr. i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017, 23/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU KOJE SPROVODI GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016 i 29/2018)
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2018. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 29/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex