Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 2 od 12.03.2019.)


 • Odluka o izradi izmena i dopuna dela plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair na potesu dela naselja Rasadnik i Čair (izmena 3)
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Čeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potes dela naselja Novopazarska banja
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, naselja Semenjača, Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Šestovo i Šestovski potok
 • Zaključak o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu plana generalne regulacije zadeo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Čeremidžinica i deo naselja Šutenovac
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata člana gradskog veća grada Novog Pazara
 • Odluka o izboru člana gradskog veća grada Novog Pazara
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
 • Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar
 • Odluka o davanju saglasnosti na Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama materijalnih troškova nastalih za usluge koje vrše Gradske uprave grada Novog Pazara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Aneks broj 2. Kolektivnog ugovora JKP "Parking servis" Novi Pazar
 • Odluka o davanju saglasnosti na povećanje cena usluga JKP "Parking servis", Novi Pazar
 • Odluka o davanju saglasnosti na povećanje cena usluga iznošenja komunalnog otpada JKP "Gradska čistoća" Novi Pazar
 • Odluka o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji grada Novog Pazara
 • Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti PU "Mladost" Novi Pazar
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Regionalnoj razvojnoj agenciji "Seda" Novi Pazar
 • Odluka o davanju saglasnosti SSU "Pendik", o ustupanju poslovnih prostorija
 • Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara
 • Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 • Odluka o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu finansijskog plana JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Novi Pazar", za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP "Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara", za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP "Vodovod i kanalizacija", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP "Gradska toplana", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP "Gradska čistoća", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP "Parking servis", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad, Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Doma zdravlja Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja "Ras", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Istorijskog arhiva "Ras", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke "Dositej Obradović", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za decu i omladinu "Duga", Novi Pazar", za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada SSU "Pendik", Novi Pazar, za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta roditelja grada Novog Pazara
 • Rešenje o postavljenju na dužnost zamenika Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Almira Lekovića
 • Rešenje o postavljenju na dužnost zamenice Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Milice Vukićević
 • Rešenje o imenovanju direktora JP "Zavod za urbanizam grada Novog Pazara"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta
 • Rešenje o poništaju rešenja br. 02-73/18 od 18. decembra 2018. godine
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora "Škole za dizajn tekstila i kože" Novi Pazar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Dositej Obradović", Novi Pazar
 • Zaključak o sprovođenju postupka analize i utvrđivanja nepokretnosti na kojima je grad Novi Pazar nosilac prava javne svojine koje koriste javna preduzeća
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju doktora medicine određenih za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana žalbene komisije
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju načelnika gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
 • Rešenje o nepristupanju izrade strateške procene uticaja izmena i dopuna dela plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staručaršiju, Park, naselje iznad parka, Jermiše, Hadzet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair na potesu dela naselja Rasadnik i Čair (izmena 3)
 • Godišnji plan interne revizije grada Novog Pazara za 2019. godinu
 • Javni oglas o pokretanju postupak za utvrđivanje Crkve Svetog Dimitrija sa starim grobljem u Mitrovoj Reci za spomenik kulture


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex