Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 97 od 29.10.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu grada Pirota za 2020. godinu i Kadrovski plan Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2020. godinu
  • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine
  • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Pirota
  • Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma, u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o komunalnom uređenju
  • Odluka o dopuni Odluke o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pirota
  • Odluka o dopuni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pirota
  • Odluka o dopuni Odluke o prometu robe na javnim površinama
  • Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Pirota za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex