Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 94 od 23.10.2020.)


  • Rešenje o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost
  • Rešenje o učešću u realizaciji projekta "Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP "Regionalna deponija Pirot" Pirot za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja o formiranju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2019-2024. godine i pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bela Palanka
  • Odluka o raspisivanju javnog Oglasa za davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Merošina-drugi krug


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex