Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 91 od 12.11.2019.)


 • Odluka o rebalansu budžeta opštine Doljevac za 2019. godinu.
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima opštine Doljevac, ustanovama i u preduzećima za 2017. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Doljevac
 • Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka u poljoprivredno zemljište u svrhu utvrđivanja osnovice za porez na imovinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Doljevac za period 2019-2021. godine
 • Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Doljevac za period 2019-2021. godine
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Doljevac
 • Odluka o promeni Statuta opštine Doljevac
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Doljevac
 • Prva izmena Programa korišćenja sredstava budžeta namenjenih razvoju poljoprivrede u opštini Doljevac za 2019. godinu
 • Druga izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Doljevac, u 2019. godini
 • Izmene i dopune Prostornog plana opštine Doljevac
 • Odluka o prenosu prava korišćenja OŠ "Vuk Karadžić" Doljevac opreme u javnoj svojini opštine Doljevac
 • Odluka o prenosu prava korišćenja Predškolskoj ustanovi "Lane" Doljevac opreme u javnoj svojini opštine Doljevac
 • Plan javnih investicija opštine Doljevac za period 2020-2022. godine
 • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na KP br. 13953/1 i 13953/2 KO Pukovac
 • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na katastarskoj parceli br. 2246/1 KO Čečina, opština Doljevac, radi izgradnje prolaza i trajnog održavanja novog omm - 1 sa priključnim 0,4 kv vodom
 • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na katastarskoj parceli br. 3560 KO Mekiš, opština Doljevac, radi izgradnje prolaza i trajnog održavanja novog omm - 1 sa priključnim 0,4 kv vodom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex