Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 39 od 30.05.2019.)


 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Žitorađa za 2018. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritowriji opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi članovima Saveta za rad i razvoj mesnih zajednica i socijalna pitanja
 • Odluka o usvajanju izveštaja o propisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Žitorađa
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana opštine Žitorađa na životnu sredinu
 • Rešenje o prestanku funkcije predsedniku Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Saveta za rad i razvoj mesnih zajednica i socijalna pitanja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za propise, kadrovska i administrativna pitanja Skupštine opštine Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex