Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 27 od 05.04.2019.)


 • Statut opštine Žitorađa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti za prekopavanje javne površine (puta) na katastarskim parcelama broj 359,413,1219 i 1221 KO Kare, koje su u javnoj svojini opštine Žitorađa, Labagru DOO iz Žitorađe, koju zastupa "ABM Elektro" iz Prokuplja
 • Odluka o davanju na korišćenje putničkog vozila marke Škoda reg. oznake pk 057-oe Javnom preduzeću za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o određivanju naknade za rad predsednika i članova Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Žitorađa
 • Odluka o usvajanja godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Godišnji Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 • Odluka o imenovanju ostalog zastupnika Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Oglas o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Oglas o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2019. godinu Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2019. godinu Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Odluka o pristupanju pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu opštine Žitorađa
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju V.D. direktora Narodne biblioteke Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju V.D. direktora Narodne biblioteke Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Dobrič" u Žitorađi
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Opštinskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Žitorađa za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex